OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija uskufija br. 7.
T U Z L AOBJAVLJUJE


Kandidat Abdulah Nuhanović, dipl. kriminalist, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

 

„Pretres stana i ostalih prostorija-krivičnopravni i kriminalistički aspekt”,

 

dana 18. 05. 2017. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1.Dr sc. Vedad Gurda, doc. – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2.Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. –mentor i član,
Uža naučna oblast Krivično – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
3.Dr sc. Anita Petrović, doc. – član,
Uža naučna oblast Građansko – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u TuzliMagistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 REZIME RADA


Pretresanje stana i ostalih prostorija je jedna od osnovnih, najvažnijih i najčešćih operativno taktičkih radnji dokazivanja koja se u pravilu poduzima kao radnja u istrazi, ali se može poduzeti i u kasnijim stadijima krivičnog postupka. Predmet istraživanja u radu bili su krivičnopravni i kriminalistički aspekti pretresa stana i ostalih prostorija. Opći cilj rada bio je istražiti i utvrditi da li je pretres stana i ostalih prostorija pravilno i potpuno normiran u krivičnom procesnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, kao i da li je kao takav dovoljno efikasna mjera za osiguranje zakonitih dokaza, te da li za njegovu primjenu postoji opravdanost sa ustavnog, legislativnog i međunarodnopravnog aspekta. Osnovna hipoteza rada glasila je da je pretres stana i ostalih prostorija pravilno i potpuno normirana u krivičnom procesnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i kao takav dovoljno je efikasna mjera za osiguranje zakonitih dokaza. Hipoteza je potvrđena, a posebnu ulogu u njenoj potvrdi imao je dio empirijskog istraživanja. Uzorak ispitnika za ovo istraživanje činili su počinioci kod kojih su, radi počinjenja krivičnih djela, provedeni pretresi s naredbom suda, a prikupljeni podaci odnosili su se na krivična djela, pretrese, naredbe suda i presude iz internih baza podataka općinskih odjeljenja kriminalističke policije policijskih uprava Kalesija, Gradačac i Tuzla, te iz suda u Kalesiji.
 Za potrebe provođenja istraživanja konstruisan je poseban Upitnik. Pri statističkoj obradi podataka dobijenih tokom empirijskog istraživanja korištena je deskriptivna analizai i Hi-kvadrat test. Rezultati empirijskog istraživanja pokazuju da su u tri obrađene općine zastupljene različite vrste krivičnih djela u kojima su provedeni pretresi. Također, utvrđena je statistički značajna razlika između ukupnog broja pretresa s naredbom suda i broja pretresa s pronađenim predmetima, te statistički značajna razlika između broja pretresa s naredbom suda s pronađenim predmetima i broja pretresa bez pronađenih predmeta između općina Kalesija – Gradačac i Gradačac – Tuzla, dok između Kalesije i  Tuzle nije bilo statistički značajnih razlika. Statistički značajna razlika utvrđena je i između ukupnog broja krivičnih djela s provedenim preteresima i pretresa s pronađenim predmetima po općinama u Gradačcu i Tuzli, dok u Kalesiji nije bilo razlika. Povoljniji rezultati u općini Kalesija svjedoče da povećanje ukupnog broja pretresa s naredbom suda doprinosi efikasnosti pronalaska predmeta.
Utvrđeno je također da postoji kontinuirano mali broj osuđujućih presuda godišnje u Kalesiji, ali i da se u posljednje dvije godine broju krivičnih djela i pretresa s pronađenim predmetima, zbog njihovog smanjenja, približio i broj osuđujućih presuda, što dodatno pokazuje opravdanost primjene pretresa s naredbom suda u otkrivanju krivičnih djela i njihovom sankcionisanju. Dobijena je i statistički značajna razlika između ukupnog broja krivičnih djela s provedenim preteresima i osuđujućih presuda, kao i broja pretresa s naredbom suda s pronađenim predmetima i broja osuđujućih presuda, što, bez obzira na efikasnost u pretresima s naredbom suda u kojima su pronađeni predmeti, ukazuje da je potrebno poboljšati određene radnje radi efikasnosti i u sankcionisanju krivičnih djela.