Obavještenje o organizaciji naučnog savjetovanja „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

Ured za pitanja NIR-a
Tuzla, 03.03.2017.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizira naučno savjetovanje posvećeno historijskom razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini do kraja XX stoljeća. Savjetovanje predstavlja jednu od prethodnih aktivnosti na realizaciji kapitalnog istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u Bosni i Hercegovini“.

Naučno savjetovanje će se održati u Konjicu 19. maja 2017. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka (na B/H/S  i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištenih izvora i literature je 20. mart 2017. godine.

Prijavni obrazac za učešće na Savjetovanju i upute autorima su objavljeni na službenoj internet stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba. Organizator snosi troškove putovanja i boravka učesnika koji dolaze izvan Konjica (za one učesnike čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 80 kilometara od mjesta održavanja  Savjetovanja), te troškove autorskih honorara za radove koji budu prihvaćeni za izlaganje i objavljivanje.