NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 15.04.2020. godine

 

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli
Naredbu donosi Kantonalni štab civilne zaštite dana 13.04.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 21. tačke c), f) i g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK-a", broj: 10/08 i 8/15), članova 21. i 29. tačka 2) Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/06, 5/07 i 32/14), te člana 18. Poslovnika o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite donosi

 

NAREDBU

 

I

 

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite broj: 02/24-40-006824-20N/20 od 28.03.2020. godine mijenja se tako što se u tački I poslije stava (2) dodaje novi stav (3) koji glasi:

 

„Od primjene ove Naredbe izuzima se JU „Univerzitet u Tuzli", kojem se omogućava:

 

- rad više lica (maksimalno 5) u dvije smjene, ukoliko istu prostoriju dijeli više lica
- rad više lica istovremeno u jednoj smjeni u odvojenom prostoru (jedno lice u jednoj prostoriji)."

 

II

 

Za sprovođenje ove Naredbe zadužuje se rektorica JU ,Univerzitet u Tuzli".

 

 

Naredbu možete vidjeti u cijelosti na sljedećem linku:

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli
Naredbu donosi Kantonalni štab civilne zaštite dana 13.04.2020. godine