Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o organizovanju dežurstva u jednoj smjeni u jednoj osobi i rada zaposlenika "od kuće"

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 03.04.2020. godineNa osnovu člana 21. tačke c), f) i g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK-a", broj: 10/08 i 8/15), članova 21. i 29. tačka 2) Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije br. 77/06, 5/07 i 32/14), te člana 18. Poslovnika o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite donosi


NAREDBU
I


Naređuje se rukovodiocima ustanova predško1skog obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja te visokoškolskih ustanova da organizuju dežurstvo u jednoj smjeni u jednoj osobi.
Rad ostalih zaposlenika organizovati „od kuće".


II

 

Za sprovodenje ove naredbe zadužuje se Ministarstvo obrazovanja i rukovodioci navedenih ustanova.Naredbu možete vidjeti u cijelosti na sljedećem linku:

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o organizovanju dežurstva u jednoj smjeni u jednoj osobi i rada zaposlenika "od kuće"
Naredbu donosi Kantonalni štab civilne zaštite dana 28.03.2020. godine