OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 30.1.2017 god.O B J A V L J U J ESemir Nakičević, dipl.inž. građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„TEČENJE VODE U KANALIMA NEPRIZMATIČNOG POPREČNOG PRESJEKA
U FUNKCIJI MANNINGOVOG KOEFICIJENTA HRAPAVOSTI I NAGIBA KOSINA“

  dana 16.2.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Dinka Pašić-Škripić, redovni  profesor
 uža naučna oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika, RGGF Univerziteta u Tuzli,
2.Dr.sc. Nedim Suljić, vanredni profesor
uža naučna oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika', RGGF Univerziteta u Tuzli,
3.Dr.sc. Zahid Bašić, vanredni profesor
uža naučna oblast , 'Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja' RGGF Univerziteta u Tuzli.
 Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

 

REZIME RADAPredmet istraživanja ovog rada je analiza različitih parametara tečenja vode u kanalima neprizmatičnog poprečnog presjeka u zavisnosti od Manningovog koeficijenta hrapavosti i nagiba kosina različitih poprečnih presjeka.
U prvom dijelu rada su date teorijske postavke ove problematike, a u eksperimentalnom dijelu je izvršena analiza tečenja vode kroz simulaciju nestacionarnog tečenja, odnosno propagaciju vodnog vala u softveru HEC-RAS.
U prvom slučaju je tretirano prirodno neregulisano korito, a u drugom vještačko odnosno regulisano korito.
Analiza rezultata u funkciji različitih vrijednosti obloga neprizmatičnih kanala, odnosno različitih vrijednosti Manningovog koeficijenta hrapavosti, data je u zaključku ovog rada.

Ključne riječi: tečenje, Manningov koeficijent hrapavosti, propagacija vodnog vala.