OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.12.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Erna Murić, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 17.01.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim sintezama Muhsina Rizvića“


pred Komisijom u sastavu:1. Dr. sc. Vedad Spahić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Književnost“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Mirsad Kunić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Književnost“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr. sc. Ibnel Ramić, docent za naučnu oblast „Književnost“
na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, član.

 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.