OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Ul. Franjevačka br. 2.
           TUZLA


 

O B A V I J E S T

 


AMIR MUJKIĆ, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Analiza kontrole pristupa sistemu upotrebom RFID tehnologije i oblaka“,dana 16. 01. 2017. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Samra Mujačić, vanr. prof. – predsjednik,   
Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Suad Kasapović, vanr. prof.– mentor i član,
Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc.  Asmir Gogić, doc.– član,
Uža naučna oblast Telekomunikacije
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u TuzliZavršni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

 

REZIME RADA

 RFID (engl. Radio Frequency Identification) predstavlja bežičnu komunikacijsku tehnologiju za jedinstvenu identifikaciju označenih objekata ili ljudi. Jednu RFID mrežu u osnovi čine čitač, kartica odnosno tag, i host. Danas, primjena RFID tehnologije je zaista velika a nabrojati ćemo samo neke od njih: u logistici za inventuru robe i u lancima nabavke, naplata cestarine, u robnim kućama i marketima, u farmaciji, u svim vidovima saobraćaja, u medicini, evidencija prisustva i registracija korisnika, u zatvorima, u praćenju pošiljki, u bibliotekama itd.
U ovom radu je obrađen jedan kompletan RFID sistem počevši od uređaja koji se koriste, načina povezivanja, protokola koji učestvuju u uspostavi standarda za povezivanje, pa do modulacija i načina kodiranja. Poseban akcenat je stavljen na NFC RFID ili engl. Near Field Communication odnosno blisko dometnu komunikaciju u kojoj se uglavnom koriste pasivne kartice RFID sistema. Pasivne kartice, nemaju sopstveni izvor napajanja već se napajaju putem elektromagnetnih valova koji dolaze od strane čitača tj. kada se nađu u polju čitača tako da je maksimalni domet tih kartica 2 do 3 cm a u nekim industrijama i do 25 metara.
Cilj ovog istraživanja je predstaviti prednosti RFID tehnologije nad prethodnikom tj. nad bar kod tehnologijom i ispitati prednosti i mane prilikom primjene RFID tehnologije u kontroli pristupa. U tu svrhu dizajniran je uređaj koji je pojašnjen detaljno u zadnjem poglavlju ovog rada. Uređaj koristi ARDUINO mikrokontroler sa Ethernet shieldom i NFC RFID čitačem, pasivnim karticama i besplatnu Cloud platformu Gadgetkeeper kao bazu podataka.     Pasivne kartice služe za registraciju kontrole ulaza i izlaza velikog broja korisnika u neki objekat gdje se u datom trenutku sve informacije sa vremenom, nazivom korisnika, i rednim brojem upisuju u SQL bazu podataka koja se nalazi na besplatnom web serveru.