OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TAmel Mujkić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Povezanost pedagoške klime u razredu i kretivnost nastavnika”.
 


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 22.02.2017. u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Elvis Vardo, docent izabran na užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Anela Hasanagić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Psihologija“
na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
3. Dr.sc. Nermin Sarajlić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Informatika i računarstvo“
na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  prof. dr. Emir Skejić.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA


Cilj magistarskog rada bio je ispitati i opisati povezanost pedagoške klime i kreativnosti nastavnika u nastavi, zatim razlike u procjenama učenika s obzirom na spol i školski uspjeh. Istraživanje je provedeno u 2015. godini, učestvovalo je 70 učenika a JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo od čega 30 dječaka i 40 djevojčica. Prikupljanje podataka provedeno je anketnim listom. Istraživanje se provodilo pomoću dva upitnika. U okviru ovoga istraživanja koristio se upitnik o procjeni pedagoške klime u školi koji je konstruiran isključivo za potrebe ovog istraživanja. Primjenom ovog upitnika dobile su se informacije o pedagoškoj klimi u školi (pravila ponašanja, nastavnikova podrška, sankcije, nagrade, ambijentu na nastavi, ispoljavanje kreativnosti učenika, pozitivna i negativna interakcija, požrtvovanost učenika). Također koristio se upitnik za evaluaciju pedagoških strategija i zainteresiranost učenika za kreativnu nastavu (pegagoške strategije, zainteresiranost učenika za podučavanje i kreativnu nastavu). U istraživanju je korištene metoda anketiranja, metoda komparacije i korelacije. Kvantitativnom obradom obradili su se dobijeni rezultati u upitnicima. U radu je korištena neparametijska statistika za analizu podataka.
Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da učenici/ice obuhvaćeni ovim istraživanjem većinom postižu odličan uspjeh (48 učenika), manji broj učenika/ica postiže vrlo dobar uspjeh (18 učenika) a samo mali broj učenik/ica postigao je dobar uspjeh (2 učenika).
Istraživanjem je dokazano da ne postoji statistički značajana razlika između pedagoške klime i kreativnosti nastavnika u nastavi, dakle kreativnost učenika ne ovisi od klime u razredu čime je potvrđena postavljena hipoteza. Rezultati istraživanja pokazali su da ne postoji statistički značajna korelacija između školskog uspjeha učenika i varijabli kojima se mjerila kreativnost i pedagoška klimu, što potvrđuje hipotezu da ne postoji statistički značajna korelacija između pedagoške klime i kreativnosti sa školskim uspjehom. Utvrđeno je da djevojčice i dječaci postižu gotovo iste rezultate u procjeni pedagoške klime i kreativnosti nastavnika, odnosno odstupanja u tim rezultatima nisu statistički značajna.