OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7.
                 TUZLA

 


O B A V I J E S T

 


Kandidatkinja Alma Mujčinović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

 

„Koruptivna krivična djela i instrumenti suzbijanja korupcije u pravu Bosne i Hercegovine”

 

dana 18. 05. 2017. godine u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Tadija Bubalović, red. prof. – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Vedad Gurda, doc. – mentor i član,
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. – član
Uža naučna oblast Krivično pravna
Pravni fakultet Univerziteta u TuzliMagistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 15,00 sati
Pristup javnosti je slobodan.

 


REZIME RADA

 


Magistarski rad, uz odgovarajući sadržaj i strukturu, čini 227 stranica A4 formata, od čega se 203 stranice odnose na glavni tekst, a preostali dio odnosi se na popis korištene literature i priloge. Rad se u strukturi sastoji od uvodnih napomena o predmetu, cilju i metodologiji rada i deset poglavlja.
Prvo poglavlje odnosi na pojam, vrste i uzroke korupcije, pravne i moralne norme te karakteristike počinitelja koruptivnih krivičnih djela,  drugo poglavlje govori o korupciji u međunarodnom krivičnom pravu, u trećem poglavlju se razmatra historijski razvoj koruptivnih krivičnih djela u krivičnom pravu, četvrto poglavlje tretira komparativni prikaz zakonskog uređenja koruptivnih krivičnih djela u krivičnom pravu Evropskih država SR Njemačke, Republike Austrije i Švicarske Konfederacije kao i država nastalih disolucijom bivše SFRJ Republike Htvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, peto poglavlje se odnosi na normativno uređenje koruptivnih krivičnih djela u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine  kroz prikaz  zajedničkih obilježja bića koruptivnih krivičnih djela u užem smislu te analizu zakonskih obilježja krivičnih djela Primanje dara i drugih oblika koristi, Davanje dara i drugih oblika koristi, Primanje i davanje dara, nagrade i drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i Zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, šesto poglavlje  govori o radnjam otkrivanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, sedmo poglavlje analizira antikoruptivne legislativne instrumenete u Bosni i Hercegovini, osmo poglavlje se odnosi na  usklađenost inkriminacije korupcije u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim standardima, deveto poglavlje prikazuje istraživanje sudske prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, i deseto poglavlje se odnosi na zaključke i prijedloge de lege ferenda.
U pogledu metodološke izrade magistarskog rada kandidata sadržane su  sve propisane metodološke cjeline: sadržaj, uvod, metodologija, razrada teme, zaključna razmatranja i popis korištene literature.