OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 9.2.2017 god.



O B J A V L J U J E



Tatjana Mišić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom:



„PROBLEMI NEODREĐENOSTI GEOTEHNIČKOG MODELA TERENA I EFIKASNOST MERA I SANACIJE KLIZIŠTA U BRČKO DISTRIKTU“



 dana 24.2.2017. godine, sa početkom u 14 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:



1. Akademik, dr.sc. Enver Mandžić, prof.emeritus, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika,
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr.sc.Kenan Mandžić, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika',
RGGF Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Adnan Ibrahimović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika',
RGGF Univerziteta u Tuzli.



 Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADA


Tema ovog magistarskog rada je „Problemi neodređenosti geotehničkog modela terena i efikasnost mera sanacije klizišta u Brčko Distriktu.“
Tema magistarskog rada je aktuelna, ima naučni, stručni i aplikativni karakter za istraživanje i analizu uticaja stepena neodređenosti geotehničkog modela na izbor efikasnih sanacionih mera na području Brčko distrikta.
Cilj istraživanja bilo je definisanje i analiza uticaja neodređenosti geotehničkog modela karakterističnih lokacija u Brčko distriktu, na efikasnost provedenih mera sanacije klizišta. Neodređenosti geotehničkog modela terena direktno utiču na pouzdanost i trajnost provedenih mera sanacije klizišta na području Brčko distrikta.
U radu su prikazane pojedine lokacije sa karakterističnim primerima provedenih, kako hitnih i privremeno preventivnih sanacionih mera, tako i stalnih mera sanacije klizišta, bez detaljnog poznavanja geotehničkog modela lokacije. Definisani su tipovi neodređenosti geotehničkih modela lokacija i njihova veza sa izborom i efikasnošću prikazanih provedenih mera sanacije.