Upis na Medicinski fakultet

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET U TUZLI
Broj: 03-3542-4/14
Tuzla, 23.07.2014. godine
 OBAVJEŠTENJE

 Kandidati koji su u prvom upisnom roku položili prijemni ispit za upis u I godinu opšteg studija medicine (na Konačnoj rang-listi se plasirali iza rednog broja 137) kao i na Studiju sestrinstva, Studiju fizioterapije i Studiju radiološke tehnologije Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na Konačnim rang-listama  se plasirali iza rednog broja 30), a pravo na upis su su stekli na osnovu Odluke Senata o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanje visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini broj: 03-4530-2.1./14 od 15.07.2014. godine, mogu izvršiti upis na Fakultet:

24. i 25. jula 2014. godine i
25. do 29. avgusta 2014. godine.

Kandidati koji se žele upisati na opšti studij medicine dužni su:
potpisati izjavu da prihvataju uplatiti školarinu u iznosu od 1.500,00 KM po semestru;
priložiti dokaz o uplati školarine za I semestar akademske 2014/2015 i uplati 5,00 KM na ime osiguranja (na istoj uplatnici). 

Kandidati koji se upisuju na Odsjek zdravstvenih studija, prilažu dokaz o uplati školarine za I semestar akademske 2014/2015. godine u iznosu od 900,00 KM  i uplati 5,00 KM na ime osiguranja (na istoj uplatnici). 

Svi kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - index, te dvije kolor fotografije formata za Indeks i ljekarsko uvjerenje.
Obrasce uspisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul. Univerzitetska br. 8.

 


                                     DEKAN

dr. med. sc. Elmir Čičkušić, red. prof.