OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 12.06.2017. godine
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V L J U J EAlem Merdić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:
 


„Ekonomska konvergencija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji”u četvrtak 29.06.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 12,00 sati pred Komisijom u sastavu:   1.Dr.sc. Merim Kasumović, vanredni profesor, predsjednik,
uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
2.Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, mentor/član,
uža naučna oblast „Ekonomska teorija“ (Ekonomska teorija i politika),
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
3.Dr.sc. Amra Nuhanović, docent, član,
uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Amra Babajić, docent, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika ” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADACilj ovog magistarskog rada je analitički prikazati kretanje makroekonomskih pokazatelja Bosne i Hercegovine u odnosu na ekonomske kriterije konvergencije prema Evropskoj uniji, te identifikovati faktore koji mogu doprinijeti ubrzavanju procesa, prije svega, dohodovne konvergencije. Analiza je obuhvatila sublimaciju teorijskih i praktičnih aspekata ekonomskih integracija, s posebnim osvrtom na dosadašnje ekonomske integracije Bosne i Hercegovine. Ekonomska konvergencija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji analizirana je iz 3 dijela, i to: u kontekstu kriterija iz Kopenhagena, kriterija iz Maastrichta i kriterija realne konvergencije. U kontekstu kriterija iz Kopenhagena, Bosna i Hercegovina je još uvijek u ranoj fazi izgradnje funkcionalne tržišne ekonomije i konkurentskih snaga za borbu sa konkurencijom unutar EU. Kada su u pitanju kriteriji iz Maastrichta, Bosna i Hercegovina ispunjava većinu postavljenih kriterija, izuzev dugoročne nominalne kamatne stope. Ključni problem za BiH odnosi se na stanje realne konvergencije, koja je analizirana kroz prizmu GDP p.c., produktivnosti i nivoa cijena. Postoji značajno odstupanje GDP p.c. BiH u odnosu prema GDP EU - 28, te je prisutna sporost procesa dohodovne konvergencije, koja se ogleda u smanjenju koeficijenta varijacije za samo 4,5% u periodu od prethodnih 16 godina. Prisutna je sigma divergencija u kretanju produktivnosti u odnosu prema prosječnom nivou unutar EU-28. Analiza je pokazala i značajno odstupanje nivoa cijena u BiH u odnosu na prosjek EU - 28. Nivo cijena u BiH nalazi se na približno 50 % nivoa cijena unutar EU - 28. Moguće je u narednom periodu očekivati prisustvo dohodovne sigma konvergencije, ali će i da dalje doći do rasta apsolutnog GDP p.c. jaza. Rast nivoa cijena u BiH je neizbježan, s obzirom na visok stepen trgovinske integracije, koji će u narednom periodu biti još veći, kao posljedica stupanja na snagu SSP-a.
Kreirani model višestruke regresione analize pokazao je da bi BiH u narednom periodu posebnu pažnju trebala posvetiti kreiranju povoljnog ambijenta za FDI, usmjeravanju javnog zaduživanja u pravcu produktivnih investicija, te stabilizaciju javnih finansija, obzirom da su to kategorije koje najviše statistički značajno opredjeljuju nivo GDP BiH, uz kretanje GDP na nivou EU - 28.
Ključne riječi: kriteriji iz Kopenhagena, kriteriji iz Maastrichta, realna konvergencija, strane direktne investicije, javni dug.