OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 14.03.2017. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će Mehmedović dr Zlatan, dana 21.04.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uticaj veličine baze apendiksa na zbrinjavanje bataljka apendiksa tokom laparoskopske apendektomije»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Enver Zerem, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.med.sc. Samir Delibegović, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.med.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.