OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Ul. Franjevačka br. 2.
           TUZLA


O B A V I J E S T


AJLA MEHINOVIĆ, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:


“Analiza tržišta unaprijeđenja energetske efikasnosti industrijskih elektroenergetskih sistema u Bosni i Hercegovini“,


dana 14. 07. 2017. godine u 10,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Amir Nuhanović, red. prof. – predsjednik,
Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Mirza Kušljugić, red. prof. – mentor i član,
Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Tatjana Konjić, vanr. prof. – član,
Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u TuzliZavršni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 


REZIME RADA


Energetska efikasnost predstavlja ključnu komponentu tranzicije energetskog sektora zasnovane na niskougljičnom konceptu. Snabdjevači električne energije koji za cilj imaju aktivno učešće u energetskoj tranziciji u protfolio svojih ponuda uključuju pružanje ciljanih usluga kupcima smanjujući pri tome njihove troškove za električnu energiju. Analiza maloprodajnih tržišta razvijenih zemalja ukazuje da strategija prodaje koja se isključivo bazira na cijeni električne energije dugoročno nije održiva strategija. Bosnu i Hercegovinu karakteriše izuzetno veliki energetski intenzitet industrije te se od posebnog značaja nalazi provođenje mjera poboljšanja energetske efikasnosti u industrijskim elektroenergetskim sistemima. Polazne tačke za unaprjeđenje energetske efikasnosti u industrijskim sistemima su prepoznavanje koristi koje primjena određenih mjera energetske efikasnosti može donijeti komapniji. Primjena mjera energetske efikasnosti u industriji a posebno u energetski intenzivnoj proizvodnji značajno smanjuje troškove za energiju i istovremeno povećava produktivnost kompanija. Međutim, u provođenju politika usmjerenih na povećanje energetske efikasnosti u industriji javljaju se mnogobrojne prepreke tehničkog i netehničkog karaktera.
U radu se stavlja fokus na mjere poboljšanja energetske efikasnosti kroz poboljšanje efikasnosti performansi motora i elektromotornih pogona koje su primjenjive na sve tipove industrije. Električni motori pripadaju tzv. grupi EuPs (eng. Energy using Products) potrošača. Troškovi nabavke i održavanja predstavljaju samo dio troškova tokom životnog vijeka jednog motora. Čak i skroman porast energetske efikasnosti motora doprinosi značajnom poboljšanju ekonomskih, ekoloških i strategijskih indikatora.
U radu je data procjena tehničkog potencijala poboljšanja energetske efikasnosti u industrijskim elektroenergetskim sistemima u Bosni i Hercegovini što se posebno odnosi na segment elektromotornih pogona. Prikazana je analiza tržišta energetske efikasnosti u industrijskim postrojenjima u Bosni i Hercegovini uključujući različite tipove industrije. Na osnovu analize sedmičnih dijagrama opterećenja odabranih potrošača data je procjena ušteda pri implementaciji pojedinih mjera energetske efikasnosti odnosno dat je prikaz rezultata tehno-ekonomske analize isplativosti karakterističnih mjera poboljšanja energetske efikasnosti u sistemima koji sadrže električne motore. Konačno prikazana je procjena tržišta energetske efikasnosti u industrijskim sistemima u Bosni i Hercegovini u narednih deset godina.
Ključne riječi: snabdjevač, energetska efikasnost, tržište električne energije, tržište emisijskim jedinicama