OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TSamra Mahmutović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Uloga primarne socijalne mreže u prevenciji prestupničkog ponašanja mladih“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 27.02.2015. godine u 13:30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Erna Lučić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor  izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
3. dr. sc. Zlatan Delić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Sociologija“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije: dr. sc. Asim Pandžić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA


         Cilj rada je teorijski i empirijski istražiti, kritički analizirati i predstaviti ulogu primarne socijalne mreže u prevenciji prestupništva mladih. U magistarskom radu je teorijski predstavljen koncept socijalne mreže maloljetnika i njenih subjekata. U istraživanju se pošlo od pretpostavke da u životu mlade osobe postoje poteškoće u odrastanju kojima se mlada osoba ne može samostalno i na adekvatan način oduprijeti, te da se u tom procesu odrastanja i socijalizacije ogleda uloga i značaj primarne socijalne mreže u procesu usvajanja prosocijalnog ponašanja maloljetnika. Analizirani vremenski period u ovom radu nam govori da  se saradnja sekundarne i tercijarne socijalne mreže u prevenciji prestupničkog ponašanja ,na području Općine Tuzla, ne odvijana na zadovoljavajući način i da kvaliteta saradnje nije zadovoljavajuća. Lokalnoj zajednici je potreban inovativni preventivni program koji će se  zasnivati na koordiniranom radu na sva tri nivoa socijalnih mreža. Istraživanje  je potvrdilo da primarna socijalna mreža ima najjači preventivni uticaj na pojavu prestupničkog ponašanja.  Osnaživanje primarne socijalne mreže kroz pružanje društvene brige i pomoći je potrebno svim maloljetnicima, a posebno maloljetnicima koji imaju problema u porodičnom funkcionisanju, kao što su poremećena porodična struktura, poremećeni porodični odnosi, teški materijalni uslovi, socijalno – patološko ponašanje odraslih članova i sl.  Rezultati istraživanja su potvrdili da socijalna mreža maloljetnika predstavlja polje djelovanja rizičnih i protektivnih faktora. Zajedno sa svojim subjektima doprinosi prevenciji prestupništva, tako što svaki od njih ima svoju ulogu u razvijanju rezilijentnosti ili otpornosti maloljetnika na djelovanje rizičnih faktora.     U ovom radu je predstavljena univerzalna prevencija kao ključ uspjeha, jer bi obuhvatala opštu populaciju. S obzirom da se odnosi na opštu populaciju, s njenom implementacijom bi se moglo početi u ranom djetinjstvu u predškolskim ustanovama, uz koordiniran rad na sva tri nivoa socijalnih mreža. Akcenat je stavljen na ulogu primarne socijalne mreže i njenih subjekata u koje ubrajamo: porodicu, rodbinu, susjedstvo i vršnjake u pozitivnom socijalnom vezivanju,jer postavlja jasno određena pravila, norme i obrasce ponašanja u interakciji sa susjedskom, rodbinskom i vršnjačkom mrežom.   Interpretacijom rezultata istraživanja željelo se na stručno i znanstveno utemeljen način potvrditi da je uloga primarne socijalne mreže u prevenciji prestupništva ogromna, te ukazati  na potrebu donošenja inovativnih preventivnih programa koji će se zasnivati na koordiniranom radu primarne, sekundarne i tercijarne mreže, kako na području Tuzle tako i u svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona.