ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Amir Mehmedović, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi nastavnika osnovne škole o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učeničkih postignuća“, dana 30.04.2014. godine u 12,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sadifa Memić, dipl. pedagog-psiholog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjene nastavnih metoda i oblika rada i ishodi učenja u nastavi učenika osnovne škole“, dana 29.04.2014. godine u 16,00 sati i u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ramiz Nurkić, dipl. pedagog-psiholog,  javno će braniti završni magistarski rad podom nazivom: „Studentska evaluacija kvalitete nastave na pedagoško-psihološkoj grupi predmeta u okviru nastavničkih studijskih programa“, dana 29.04.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Azra Nurkić, prof. bosanskog jezika i književnosti,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Filološko-lingvistička analiza rukopisnih prijepisa pjesama Abdulvehaba Ilhamije“, dana 29.04.2014. godine u 11,00 u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Mirela Murtić, dipl. logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Karakteristike jezika djece sa intelektualnim teškoćama”, dana 25.04.2014. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kurtćehajić dr Dženita, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Efekat na periferne nerve Paclitaxel/Carboplatin hemoterapijskog protokola u tretmanu malignih tumora jajnika“, dana 24.04.2014. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Kukić, dipl. def. - logoped, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Razvijenost fonoloških vještina kod djece predškolske dobi sa artikulacijskim i/ili fonološkim poremećajima”, dana 24.04.2014. godine u 12,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adis Poljić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni  magistarski rad pod nazivom: „Zloupotreba dominantnog položaja u pravu Bosne i Hercegovine”, dana 23.04.2014. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Čehajić, profesor historije,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Agrarne prilike na širem tuzlanskom području u drugoj polovini 19. stoljeća“, dana 23.04.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Univerziteta Tuzli
 
 • Selimović dr Nihad, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj  proprioceptivnog vježbanja na kardiovaskularne, respiratorne i motoričke funkcionalne parametre i efikasnost u prevenciji sportskih povreda“, dana 18.04.2014. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Topalović dr Blaško, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Epidemiološke karakteristike buceloze ljudi u Tuzlanskom kantonu u periodu 2001-2010. godine", dana 18.04.2014. godine u 15,00 sati u amfiteatru Klinike za plućne bolesti u Tuzli
 
 • Azra Bašagić, dipl. logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Razvijenost receptivnog i ekspresivnog rječnika u djece predškolskog uzrasta”, dana 18.04.2014. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Magdalena Cvetković, prof. biologije, javno će braniti magistarski rad, pod nazivom: „Regulacijski mehanizmi fotosinteze u iglicama smreke (Picea abies L. Karst.) u uslovima povišene temperature i jakog osvjetljenja“, dana 17.04.2014. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Irnesa Huskić, dipl.def- surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Karakteristike receptivnog rječnika osoba sa moždanim i koštano-zglobnim oboljenjima”, dana 17.04.2014. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dževad Malkić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:  „Efekti programa „Škola atletike“ na transformaciju morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i rezultata nekih atletskih disciplina”, dana 16.04.2014. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Silva Banović, dipl.logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “ Motoričke sposobnosti kod djece sa artikulacijskim poremećajima ”, dana 15.04.2014. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nusret Hodžić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad, pod nazivom: „Razvoj stanovništva i naselja na području Sućeske u općini Srebrenica", dana 11.04.2014. godine sa početkom u 10,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mensura Saltagić, prof. historije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kolonizacija bosanskohercegvačkih prostora u rimsko doba“, dana 10.04.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adnan Avdić, profesor historije i geografije,  javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom: „Duhovni život u srednjevjekovnoj Bosni“, dana 10.04.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nerka Bešić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Upravljanje rizicima i osiguranje u sektoru telekomunikacija Bosne i Hercegovine”, dana 10.04.2014. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Esma Čikarić, dipl. pedagog-psiholog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Interaktivno učenje u nastavi bosanskog jezika“, dana 08.04.2014. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 • Samir Mehmedinović, dipl.inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Organizacija i funkcionisanje agencija u Bosni i Hercegovini“, dana  04.04.2014. godine  u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Tabučić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Komparativna analiza morfoloških karakteristika i nivoa bazično-motoričkih sposobnosti učenika i učenica srednje škole u odnosu na standardizovane valorizacione modele”, dana 03.04.2014. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Redžić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “ Relacije antropometrijskih i bazično-motoričkih dimenzija sa stepenom usvojenosti motoričkog znanja učenika srednje škole ”, dana 01.04.2014. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Zlatan Prodanović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “ Relacije antropometrijskih karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti sa procjenom posturalnog statusa učenika VI i VII razreda ”, dana 31.03.2014. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Ajsela Avdić, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod nazivom: „Preuzimanje dioničkih društava: razvoj instituta sa akcentom na pozitivne propise u Bosni i Hercegovini i kratki osvrt na pozitivne propise u Republici Hrvatskoj“, dana 31. 03. 2014. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Azur Hasanagić, dipl.ing.maš., javno će branit magistarski rad pod nazivom: „Hidrauličko ispitivanje i identifikacija stanja sferne posude pod pritiskom nakon sanacije njenih oštećenja“, dana 27.03.2014. godine  u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Adela Agić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Modeli za utvrđivanje adekvatnosti kapitala u neživotnom osiguranju u kontekstu novog regulatornog okvira – Solventnost II“, dana  27.03.2014.godine u 9,00 sati  sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Admira Ahmetbegović, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Odgojno – obrazovni problemi opisnog ocjenjivanja u razrednoj nastavi“, dana 26.03.2014. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Borogovac, Bachelor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Odgojno-obrazovna uloga i značaj domaće zadaće u početnoj nastavi matematike", dana  26.03.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Anela Isanović, prof. bosanskog jezika i književnosti,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Pravopis bosanskih bijeljinskih natpisa iz 14. i 15. stoljeća“, dana 25.03.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Fuad Begić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Relacije antropometrijskih karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti sa procjenom posturalnog statusa učenica VI i VII razreda”, dana 20.03.2014. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Almir Jašić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Relacije antropometrijskih karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti sa procjenom posturalnog statusa učenika VI i VII razreda”, dana 20.03.2014. godine u 12,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Dino Kakeš, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom:“Unapređenje kvaliteta usluga u javnom sektoru Bosne i Hercegovine implementacijom sistema upravljanja kvalitetom“, dana 13.03.2014. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Anida Nurković, dipl. pedagog-psiholog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Dimenzije ličnosti kao prediktori akademskog sagorijevanja studenata“, dana 12.03.2014. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alisa Makalić, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Povezanost sadržaja i odgojnog djelovanja interaktivnih radionica u nastavi muzičke kulture", dana  11.03.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Bećirović, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Rodni stereotipi i njihova interpretacija u turbo-folk pjesmama“, dana 10.03.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Rijad Joldić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod nazivom: „Odnos između zakonodavne i izvršne vlasti sa posebnim osvrtom na politički sistem Bosne i Hercegovine“, dana 06.03.2014. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Ćoralić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad  pod nazivom: „Poslovne zone u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 06.03.2014. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Indira Mešić, dipl.def.tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Značaj stimulacije vizualne percepcije i vizuomotorne koordinacije učenika sa oštećenjem vida“, dana 21.02.2014. godine u 11,00 sati u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Milan Perić, prof.biologije, javno će braniti  magistarski rad, pod nazivom: "Značaj prenatalne dijagnostike hromozomskih aberacija u davanju genetičkog savjeta", dana 20.02.2014. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Alma Glinac, dipl.edukator-rehabilitator, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kvalitet života u djece oboljele od cerebralne paralize“, dana 20.02.2014. godine u 14,00 sati u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Eldina Atić, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremena nastavna sredstva u nastavi matematike“, dana 18.02.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Irma Musić, bachelor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Stvaralačko učenje u slobodno vrijeme putem muzičkih radionica kod djece nižeg osnovnoškolskog uzrasta", dana  17.02.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samir Suljagić, dipl.soc.radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Evaluacija ishoda tretmana maloljetnih delinkvenata u disciplinskom centru za maloljetnike“, dana 17.02.2014. godine u 13,00 sati