ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 
 • Hazima Sivić, prof.biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Biodiverzitet reda lepidoptera Gradačca i okoline“, dana 30.12.2013. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta 13,30 sati Univerziteta u Tuzli
 
 • Zerina Terzić, prof.biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: " Biodiverzitet i dinamika populacija vrsta iz porodice Nymphalidae (Insecta: Lepidoptera) Tuzle i okoline“, dana 30.12.2013. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Semir Vuković, profesor hemije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Mehanizmi uticaja metalnih jona na oksidans/antioksidans ravnotežu u biološkim sistemima", dana 27.12.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Prirodno-matematičkog  fakulteta
 
 
 • Nijad Salihović, profesor tehničkog odgoja i informatike, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj nastavnih sredstava u realizaciji vannastavnih aktivnosti nastave Tehničkog odgoja i informatike”, dana  26.12.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 
 • Nedim Čirić, bachelor pedagogije-psihologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Didaktički elementi savremene univerzitetske nastave", dana 25.12.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Amra Anderson, profesor matematike,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Globalna dinamika antikompetitivnih sistema diferentnih jednadžbi u ravni“, dana 24.12.2013. godine u 14,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Naida Hajdarević, prof.hemije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Analiza faktora koji utiču na proces kristalizacije soli u „Solana dd Tuzla“", dana 24.12.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 • Mirnesa Zohorović, dipl.ing.zaštite okoline, javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj zagađivača na kvalitet površinskih vodotoka na području Tuzlanskog kantona”, dana 19.12.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Almis Aličić, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Tehnička dijagnostika raspodjeljenih naprezanja građevinskih struktura fiber Bragg-ovim optičkim senzorima“, dana 17.12.2013. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Enis Latić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Primjena evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u oružanim snagama Bosne i Hercegovine“, dana 12.12.2013. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Alić dr Emir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Sudsko-medicinski značaj određivanja brzine eliminacije alkohola analizom uzoraka krvi u dva vremena“, dana 07.12.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adnan Bukvić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Analiza razlika u određenim antropološkim obilježjima djece uzrasta 6-7 godina urbanih i ruralnih sredina”, dana 05.12.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Enisa Čivić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Brend menadžment kao determinanta tržišnog nastupa preduzeća" , dana 05.12.2013. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Alisa Salihović, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Ocjenjivanje i samoocjenjivanje učenika srednjih škola po modularnom nastavnom planu i programu", dana 04.12.2013. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Hadžimehmedović, bachelor pedagogije-psihologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Odnosi učenika srednjih škola prema interdisciplinarnom pristupu razumijevanja kulturnih manjina u multikulturalnom društvu", dana  03.12.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alispahić dr Emir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Utrošak krvi kod operacija adolescentne idiopatske skolioze“, dana 29.11.2013. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sadija Smajlović,dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Selekcija optimalnog spektrometrijskog metoda i određivanje nitrita u mesnim proizvodima", dana 29.11.2013. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dalibor Paligorić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Razlike bazično-motoričkih sposobnosti i motoričkog znanja kod djevojaka srednje škole u odnosu na obim programiranih kretnih aktivnosti”, dana 29.11.2013. godine u 13,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina Šabaškić, dipl.ing.tehnologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Promjene ekohemijskih parametara i njihov uticaj na proces eutrofikacije jezera Modrac“, dana 29.11.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednici Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nihad Alispahić, dipl.inž.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Imbert generator,korištenje dimnih plinova drvne mase kao pogonskog goriva“, dana 29.11.2013. godine  u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Omer Zulić, profesor historije i geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kulturne prilike u Tuzli i okolini na razmeđu XIX i XX stoljeća”, dana 27.11.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mufid Tokić, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Optimalizacija rješenja vertikalnih obaloutvrda kod regulacije vodotoka“, dana 22.11.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Boro Ninić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: "Uticaj stranih ulaganja na tržišne performanse preduzeća u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine", dana 21.11.2013. godine u 11,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmina Mešić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Listeria monocytogenes u površinskim vodama sjeveroistočne Bosne“, dana 20.11.2013. godine u 14 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Mersiha Avdić, profesor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga škole i nastavnika u razvijanju saobraćajno tehničke kulture kod učenika“, dana 18.11.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Aida Jašarević, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Uloga nadzora u procesu upravljanja preduzećem", dana 18.11.2013. godine u 10,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Fazlić, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj motivacije na usvajanje engleskog kao stranog jezika kod učenika osnovne škole”, dana 15.11.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Alma Delić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Modernizacija i primjena savremenih metoda regulacije brzine EMP trakaste testere«, dana  08. 11. 2013. godine u 13,30 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Željko Zombra, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Akutni i rezidualni učinci vibracionog treninga na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta”, dana 08.11.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Elvir Ibeljić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Promjene u ponašanju kod djece iz porodice sa situacionom separacijom“, dana 07.11.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Bakir Jahić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Korelacija morfoloških i bazično-motoričkih odlika učenika V, VI i VII razreda”, dana 06.11.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Teodor Bojić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Korelacija morfoloških i bazično-motoričkih odlika učenika VIII i IX  razreda”, dana 06.11.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Muljaim Kaćka, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Leksika i frazeologija govora Restelice kod Prizrena“, dana 05.11.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 
 
 • Adem Mahovkić, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:"Organizacija i poslovi uprave sa posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu  u Tuzlanskom Kantonu“,dana  01. 11. 2013. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Tuzli
 
 • Nermina Hasanbašić,dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Analiza rizika unosa mangana sa vodom za piće na području Tuzlanskog kantona", dana 01.11.2013. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 • dr Bajramali Zaimović dr Emina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Uzroci ponovne hospitalizacije novorođenčadi u Kantonalnoj bolnci u Zenici“, dana 30.10.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • dr Danijela Babić Maksimović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Evaluacija terapije u djece sa subglotičnim laringitisom u Tuzlanskom kantonu“, dana 29.10.2013. godine u 10,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Vanes Tulumović, dipl. oec., javno će braniti  magistarski rad  pod naslovom: "Dinamiziranje razvoja i promjena privredne strukture nerazvijenog područja Tuzlanskog kantona“, dana 28.10.2013. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli