ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Senahid Mujkanović, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Nutritivna ocjena pekmeza autohtonih sorti jabuka kao funkcionalne hrane", dana 30.08.2013. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog  fakulteta
 
 • Erna Herić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Nominalna i realna konvergencija kao determinanta pristupanja Evropskoj uniji", dana 29.08.2013. godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Asotić dr Amir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Prisustvo HPV infekcije kod pacijentica sa cervikalnim inraepitelnim neoplazijama", dana 28.08.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jahić Muhamed, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Dijagnostika stanja opreme u prostorima ugroženim od eksplozije beskontaktnim tehnikama", dana 27. 08. 2013. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Aljukić dr Nerminka, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Kognitivna oštećenja i atrofija kore velikog mozga u veterana rata sa posttraumatskim stresnim poremećajem", dana 26.08.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Marijan Šipuš,dipl.inž.sigurnosti,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Taktika gašenja požara otvorenog prostora sa optimizacijom vatrogasnog vozila na području grada Siska“, dana 26.08.2013. godine, u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Suad Zulović,dipl.inž.zaštite na radu,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Istraživanje efikasnosti stabilnih sistema za gašenje požara na energetskim tramnsformatorima", dana 26.08.2013. godine, u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samir Gutić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Robotizirane ćelije za obradu lima“, dana 27.07.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Brčina, dipl.ing.poljoprivrede, javno će branit završni magistarski rad pod naslovom:„Higijenska ispravnost svježeg sirovog mlijeka na tržnicama - pijacama sa aspekta prisustva Escherichia coli”, dana 20.07.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ivana Ferković, dipl. žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Komunikacijski aspekti elektronskog bankarstva u Bosni i Hercegovini", dana 19.07.2013. godine u 13,00 sati  u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alma Omeragić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Konstrukcija vremena u savremenom bosanskhercegovačkom ženskom dramskom tekstu“, dana 19.07.2013. godine u 11,00 sati  u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Elmedin Avdibašić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Komunikacija društveno odgovornih konfesionalnih organizacija u sekularnim zajednicama – primjer Behrambegove medrese", dana 19.07.2013. godine u 10,00 sati  u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmina Stuhli prof. engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Kontrastivna analiza frazema engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa leksičkim komponentama hand, arm i finger/šaka, ruka i prst sa kognitivno-lingvističkog stalajišta", dana 18.07.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Okanović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Mogućnost zamjene polužno – poteznih članova pri sintezi mehanizma parkirne ručne kočnice", dana 18.07.2013. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Fahrudina Jahić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Žensko pismo i de/konstrukcija narativnog identiteta u bosanskohercegovačkom usmenom izrazu“, dana 17.07.2013. godine u 19,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mahir Muharemović, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Lisabonski ugovor i pitanje suvereniteta država članica Evropske Unije“, dana 17.07.2013. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Zlatko Nedić, profesor biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Biodiverzitet ektoparazita riba iz rijeke Save  na području Općine Orašje“, dana 16.07.2013. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmina Muratagić, profesor biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Komarativna istraživanja dnevnih leptira sa područja jezera Bistarac i Modrac“, dana 16.07.2013. godine u 10,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Božana Raljušić, dipl.učiteljica razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Stavovi djece mlađe školske dobi prema inkluziji vršnjaka s intelektualnim teškoćama”, dana 12.07.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kristina Tomić, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost fonoloških sposobnosti i znanja o slovima“, dana 12.07.2013. godine u 10,00 sati u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Džafić, profesor biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Neki molekularno-genetički markeri kao prediktivni pokazatelji nastanka karcinima debelog crijeva“, dana 12.07.2013. godine u 10,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Tursunović dr Amir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Femoropoplitealna premosnica kod pacijenata sa i bez diabetes mellitusa Tip 2", dana 09.07.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Đug dr Haris, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Faktori rizika recidiva i progresije površnih karcinoma mokraćnog mjehura nakon transuretralne elektroresekcije", dana 08.07.2013. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Djedović dr Muhamed, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj transperitonealnog i retroperitonealnog pristupa na postoperativne rezultate kod pacijenata sa aorto ilijakalnom okluzivnom bolešću", dana 08.07.2013. godine u 14,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sadina Šabanović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uticaj implementacije sistema za upravljanje dokumentima na unapređenje poslovanja preduzeća”, dana 08.07.2013. godine u 11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Asmir Avdić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Efektivnost rada pomoćne mehanizacije na površinskim kopovima RMU Banovići“, dana 05.07.2013.godine, u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Subašić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:“ Ispitivanje procesnih uvjeta metanolize suncokretovog ulja uz korištenje kalcij oksida i kalcij hidroksida kao katalizatora“, dana 05.07.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Maja Pođanin, profesor biologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom "Genotipizacija polimorfizma 4G/5G gena za inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI-1) u populaciji Tuzlanskog kantona“, dana 04.07.2013. godine u 11,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alen Salihović, profesor historije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Trgovačke prilike u bosanskom ejaletu i odnosi sa susjedima u prvim decenijama XIX stoljeća“, dana 03.07.2013. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Milena Ivanović, prof.hemije javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: “Utjecaj strukture i koncentracije tenzida u tenzidnoj smjesi na precipitaciju Ca (II) iona“, dana 01.07.2013. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ema Obralić, dipl.ing.prehr.tehn. javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: "Uticaj   koncentracije slanice na brzinu korozije spremnika slane vode u procesu proizvodnje soli", dana 28.06.2013. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mahir Mekić, prof. historije javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Položaj Crkve bosanske u srednjovjekovnom bosanskom društvu", dana 27.06.2013. godine u 7,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Pavlina Vujović, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „The Tropes of Occupy:Textual Analysis of Curent Americancultural Imaginary (Tropi pokreta Occupy: Tekstualna analiza trenutnog stanja američkog kulturalnog imaginarija)“, dana 26.06.2013. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Almedina Tokić, prof. engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „The Tropes of War: American Cultural Imaginary and Precarious Labour (Tropi rata: Američki kulturalni imaginarij i prekarni rad)“, dana 26.06.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Zorica Branković, diplomirani žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Društvene mreže i građanski aktivizam-studija slučaja građanski prosvjedi u Hrvatskoj“, dana 26.06.2013. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Tihomir Zec, dipl.inž.sig. i pom., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Izbor optimalnih uvjeta pri korištenju zrakoplova za protivpožarno djelovanje u R Hrvatskoj“, dana 21.06.2013.godine u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mutapčić dr Sabira, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Pad uspeješnosti i radne sposobnosti uslovljene distresom na radu u zaposlenica banke“, dana 17.06.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Darja Kubiček, profesor biologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Produkcja bakteriocina mliječno-kiselinskih bakterija izolovanih iz svježeg kravljeg sira", dana 17.06.2013. godine u 13,00 sati  u Sali za sjednice Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mersida Suljagić, profesor biologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Relacije između dužine premenarhalnog perioda i nekih faktora kod djevojčica urbane i ruralne sredine sa područja Tuzle", dana 17.06.2013. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šakušić dr Arnela, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Menadžment angine pectoris u porodičnoj medicini“, dana 14.06.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Osmić-Husni dr Alma, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Poređenje modificirane Jaffeove metode  i enzimatske metode za mjerenje kreatinin klirensa i procjenu jačine glomerularne filtracije“, dana 14.06.2013. godine u 10,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nevena Tost, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Percepcija kvaliteta života i bazične dimenzije ličnosti kod osoba srednje životne dobi“, dana 14.06.2013. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Enver Zulić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Identifikacija tokova materijala unutar protočnog skladišta“, dana 14.06.2013. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Tucaković Tinjić, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Konstruktivna valjanost testa za otkrivanje disleksije kod studenata“, dana 13.06.2013. godine u 15,00 sati u Kampusu Univerziteta u Tuzli
 
 • Muris Čekmić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Linearna povezanost bazično-motoričkih sposobnosti sa elementima odbojke", dana dana 13.06.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Amir Mahmutović, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Primjena sistema virtualne stvarnosti u medicini", dana 13.06.2013. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasminka Bijedić, profesor biologije,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: " Relacije između maritalne distance i osnovnih pokazatelja rasta i razvoja adolescenata sa područja Tuzle“, dana 10.06.2013. godine u 12,00 sati  u Sali za sjednice Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasenko Ćomić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Hidrogeološki i antropogeni uslovi formiranja i stabilizacije klizišta na lokalitetima u Tuzli"