ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 • Edina Ibrahimović, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Elementarni pristupi u rješavanju algebarskih i geometrijskih problema minimuma i maksimuma", dana 13.02.2013. godine  u 13,00 sati u Sali broj: 205 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Pojskić dr Aida, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Anksioznost i depresivnost prije i nakon operacije koronarnog bypass-a", dana 08.02.2013. godine u 17,30 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Selimović Čeke dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Koagulacioni status u pacijenata nakon hirurške revaskularizacije miokarda", dana 08.02.2013. godine u 16,30 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kuljanin dr Maida, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Morfometrijske osobine angiogeneze u adenokarcinomu želuca", dana 08.02.2013. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Spahić Omeragić dr Indira, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj adjuventne radioterapije na kvalitet života pacijenata sa karcinomom rektuma", dana 08.02.2013. godine u 15,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jašarević dr Edin, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Učestalost, indikacije i perinatalni ishod porođaja završenih vakuum ekstrakcijom", dana 08.02.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mersiha Bajrić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Porijeklo i kvalitet voda za piće individulanih i javnih vodozahvata na području Gračanice“,dana 08.02.2013.godine, u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Brkičević dr Elvira, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Etiološki faktori i komplikacije prematuriteta", dana 07.02.2013. godine u 16,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Deović dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "C-reaktivni protein i nutritivni status u bolesnika sa hroničnom bubrežnom bolesti", dana 07.02.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sulejmanović dr Maja, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka u dijagnostici scintigrafski hladnog solitarnog čvora štitne žlijezde", dana 07.02.2013. godine u 13,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mršić dr Aida, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Neonatalna hipotenzija kao prediktor oštećenja mozga", dana 07.02.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jašarević dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Efekti bifazičnog inzulina aspart na lipidni profil u bolesnika sa tip 2 šećerne bolesti", dana 06.02.2013. godine u 16,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dostović Hamidović dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Rana trombocitopenija u predikciji neonatalnog ishoda", dana 06.02.2013. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ahmetović-Đug dr Jasmina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj preoperativne anksioznosti na hemodinamske promjene i dozu anestetika tokom uvoda u anesteziju", dana 04.02.2013. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Softić dr Albina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Prevalenca i riziko faktori za padove osoba starije životne dobi", dana 04.02.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Munib Birparić, prof. fizičke kulture, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Nivoi transformacionih procesa antropoloških dimenzija nogometaša uzrasta 9-11 godina pod uticajem različitih trenažnih programa“, dana 04.02.2013. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Kunić dr Suljo, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Elektroneurografski parametri kod pacijenata sa metaboličkim sindromom", dana 02.02.2013. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jašarević dr Mahir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Kliničko dijagnostičke osobitosti tranzitornog sinovitisa kuka u djece", dana 02.02.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adnan Nuhanović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Upravljanje problematičnim kreditima u procesu monitoringa", dana 02.02.2013. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabit Begić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Pritisci i zaštita vodnih tijela podzemnih voda sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 01.02.2013.godine, u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina Jukan, dipl.ing.tehnologije,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Utvrđivanje efikasnosti rada biljno-zemljanih prečišćivača u tretiranju komunalnih otpadnih voda“, dana 26.01.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Admir Jahić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Izbor optimalne konfiguracije u procesu planiranja distributivne mreže primjenom genetskog algoritma“, 25.01.2013. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Denijel Pelidija, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Distribuirano računanje u CAD paketima za analizu i projektiranje sistema automatskog upravljanja“, dana 25.01.2013. godine u 12,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Maja Pavić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Primjena savremenih metoda i tehnika u procesu sistemskog projektovanja ravanskih mehanizama“, dana 24.01.2013. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Aida Baćić-Mujagić, dipl.def. tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sposobnosti čitanja slijepih učenika“, dana 18.01.2013. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Lana Ljubović, dipl.def. oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga roditelja pri izradi programa podrške za djecu sa intelektualnim teškoćama“, dana 16.01.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli