ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 • Aida Taletović , profesor hemije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Optimizacija izolacije, identifikacija i karakterizacija kofeina iz različitih supstrata", dana 26.04.2013. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Prirodno-matematičkog  fakulteta

 

 

 • Aldijana Tursunović, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Populaciono-genetička analizakongenitalnih anomalija novorođenčadi Tuzlanskog kantona", dana 26.04.2013. godine u 14,00 sati u Sali broj: 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Šefko Sulejmanović, profesor orijentalistike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Osmanski kulturnohistorijski spomenici Zvornika i njegove okoline“, dana 22.04.2013. godine u 16,00 sati  u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Mustafa Avdić, dipl.inž.maš. javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Povišenje vremena u radu alatne mašine skraćenjem vremena izmjene alata“,dana 19.04.2013. godine u 10,00 sati u učionici 05E Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Edin Zahirović, dipl.ecc., javno će braniti magistarski rad pod naslovom “Teorijski i praktični aspekti finansiranja u ekonomiji energetskih ušteda” dana 13.04.2013. godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Kovčić dr Jasmina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Celularni imunitet u pacijenata s oboljenjem koronarnih arterija", dana 11.04.2013. godine u 16,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

 • Danijela Čiča, dipl. def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Obiteljsko nasilje nad djecom osnovnoškolskog uzrasta“, dana 10.04.2013. godine u 13,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Ervin Bećirović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Prediktivne vrijednosti kinematičkih parametara na preciznost donjeg podlaktičnog odbijanja u odbojci“, dana 09.04.2013. godine u 14,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

 • Elvira Dautbašić, dipl.def. surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost brzine imenovanja sa uspjehom u čitanju i pisanju“, dana 05.04.2013. godine u 13,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Nusreta Salić, diplomirani socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Socijalni uzroci nasilja nad osobama treće životne dobi na području Tuzlanskog kantona u periodu od 2006. do 2010. godine“, dana 03.04.2013. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

 • Azra Maljanović-Hrustemović, dipl. def.oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Utjecaj edukacijsko-rehabilitacijskog programa na adaptivno ponašanje učenika sa umjerenim stupnjem intelektualnih teškoća“, dana 29.03.2013. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Aida Mujkić-Mašić, dipl.def. tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Zastupljenost nepoželjnih oblika ponašanja u djece s oštećenjem vida“, dana 29.03.2013. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Aida Šako, profesor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Kontroverze u književno-kritičkoj recepciji Andrićeva djela“, dana 27.03.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Ljiljana Špidla, dipl.def.logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Percepcija događaja i razumijevanje reverzibilnih rečenica u osoba sa afazijom“, dana 22.03.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Pašić dr Azra, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Kliničke i morfološke karakteristike recidivirajućih karcinoma dojke“, dana 22.03.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Ajša Berbić, bachelor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Oblici rada u nastavi književnosti", dana 20.03.2013. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Advija Džananović, dipl.def. surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Teškoće u vještinama učenja povezane sa disleksijom“, dana 15.03.2013. godine u 16,00 sati u Amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Popović-Beganović dr Allen, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Učestalost refrakcionih anomalija kod učenika osnovnih škola u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine“, dana 15.03.2013. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Simendić dr Vlastimir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Neutrofilni i trombocitni oporavak nakon autologne transplantacije matične ćelije hematopoeze u hematološkim malignitetima“, dana 15.03.2013. godine u 17,30 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Husić dr Damir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Dijabetično oko i komplikacije dijabetesa u oku“, dana 15.03.2013. godine u 17,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Azur Hadžibeganović dipl.def. somatoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Morfološke karakteristike djece sa cerebralnom paralizom osnovnoškolske dobi“, dana 15.03.2013. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Aida Drpljanin, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Unapređenje distribucije usluga osiguranja korištenjem bankarske prodajne mreže“, dana 14.03.2013. godine u 09,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Smriko-Nuhanović dr Arnela, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Prediktori odgovora na terapiju s pegiliranim interferonom alfa-2a i ribavirinom u pacijenata sa hroničnim hepatitisom C“, dana 11.03.2013. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Dalibor Pejić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Polarimetričke fiber optičke metode u tehničkoj dijagnostici“, dana 11.03.2013. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Bisera Kalaba, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom «Obligatorna odbrana u krivičnom postupku«, dana 09.03.2013. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Baković Hasan, profesor geografije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Zavičajna geografija na primjeru Tuzlanskog kantona", dana 07.03.2013. godine u 10,00 sati u Sali broj: 215 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Damir Selimović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Mogućnost primjene potpunog upravljanja kvalitetom u unapređenju kvaliteta usluga u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine“, dana 07.03.2013. godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Jasmin Bilalić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Kanonički odnos i kvalitativno-strukturalne osobenosti morfoloških i motoričkih obilježja učenika viših razreda osnovne škole“, dana 06.03.2013. godine u 15,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

 • Fejzić dr Hanifa, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Tumor marker CA 15-3 u oboljelih od karcinoma dojke“, dana 06.03.2013. godine u 14,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Alen Avdić, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Modern Shakespeare: Contemporary Adaptationc of Macbeth, Much Ado About Nothing, The Taming of the Shrew and Coriolanus (Moderni Shakespeare: Savremene adaptacije Macbetha, Mnogo vike ni za što, Ukroćene goropadnice i Coriolanusa)“, dana 04.03.2013. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Šarić Hamza, dipl. iur., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Istraživanje marketing strategija bosansko-hercegovačkih građevinskih preduzeća“, dana 02.03.2013. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Merima Malkočević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Enkripcija na podatkovnom sloju telekomunikacijskog sistema po distributivnim energetskim vodovima“,dana 28.02.2013. godine u 16,00 sati na Steleksu Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

 • Admir Kikanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Rizici poslovanja elektroprivreda“, dana 28.02.2013. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Sead Jahić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Stećci na području srebreničko-bratunačkog kraja i mogućnost njihove valorizacije u turizmu", dana 28.02.2013. godine u 10,00 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Amila Redžić, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:„Metodi rješavanja nekih funkcionalnih jednadžbi i primjena na probleme s matematičkih takmičenja", dana 27.02.2013. godine u 14,00 sati  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Suada Kunosić, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:„Analiza primjene srednjih glandularnih doza kod pacijentica starijih od 65 godina u screen film mamografiji", dana 27.02.2013. godine u 11,00 sati u sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Nihad Hasić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Dizajn kontrolera za umrežene upravljačke sisteme“, dana 25.02.2013. godine u 16,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Indira Horozović, prof. tjel.odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Povezanost stavova o tjelesnom i zdravstvenom odgoju sa stavovima prema sportu i zdravom načinu života kod učenika osnovnih škola“, dana 25.02.2013. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

 • Mujkić dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj preoperativnih i postoperativnih faktora rizika na pojavu bubrežne disfunkcije nakon koronarnog bajpasa", dana 25.02.2013. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Mejrić Emina, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uticaj primjene ciljnog obračuna troškova na povećanje povrata investicija“, dana 23.02.2013. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Nermina Muminović, prof.biologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Procjena uticaja zagađivača na kvalitet podzemnih voda općine Srebrenica“, dana 22.02.2013. godine u 13,30 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Bašić Vilma, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Stanje i uticaj stepena organizovanosti sistema internih kontrola za poslovanje preduzeća“, dana 22.02.2013. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Edin Buljubašić, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Ostvarivanje i zaštita prava radnika u individualnim radnim sporovima, sa posebnim osvrtom na dokazni postupak", dana 21.02.2013. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 • Jasmin Salkić, dipl. def.loligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Socijalno nasilje nad ratnim vojnim invalidima sa amputacijama“, dana 20.02.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Belma Helić-Halilović, dipl. def.loligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Samopoštovanje djece s intelektualnim teškoćama“, dana 20.02.2013. godine  u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Amina Murathodžić, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Naknada neimovinske štete u legislativi i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine", dana 16.02.2013. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 • Imamović Gazija dr Jasmina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Varijacije renalnih arterija dijagnosticiranih kompjuterizovanom tomografskom angiografijom", dana 15.02.2013. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Dajana Krčo, dipl.logoped i surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Uspješnost prepoznavanja simptoma disleksije od strane učitelja, roditelja i samog djeteta“, dana 15.02.2013. godine u 12,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli