ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Lana Ljubović, dipl.def. oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga roditelja pri izradi programa podrške za djecu sa intelektualnim teškoćama“, dana 16.01.2013. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Almina Hajduk, dipl.def. oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procjena intenziteta podrške za djecu sa intelektualnim teškoćama“, dana 16.01.2013. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Aida Muminović, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: «Teritorijalna organizacija i pravni položaj jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini», dana 11.01.2013. godine u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanja Kavaz, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: «Legislativni i institucionalni okvir prava konkurencije u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive», dana 11.01.2013. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amira Kulanić-Kuduzović, dipl.def. tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena okluzione terapije u tretmanu ambliopije“, dana 11.01.2013. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Azur Kuduzović, dipl.def. tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj programiranog vježbanja na orijentaciju i mobilitet slijepih učenika“, dana 11.01.2013. godine u 11,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Safeta Butković, dipl. ing.teh., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Specifičnosti metoda istraživanja u funkciji određivanja cijena“, dana 09.01.2013. godine u 9,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adisa Zonić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uloga istraživanja tržišta u odlučivanju o emisiji vrijednosnih papira“, dana 08.01.2013. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Ahmetović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Kanali distribucije kao determinanta marketing odlučivanja proizvođača prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini“,  dana 03.01.2013. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Damir Kapidžić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:Neki aspekti analize i sinteze hibridnih sistema upravljanja“dana 29.12.2012. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Džemo Mustafić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Relej  bazirano  autopodesavanje  PID   kontrolera“, dana 28.12.2012. godine u 14,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Edis Dervišagić, profesor historije i geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odraz osmanskih propisa na agrarne odnose na prostoru Gradačca i okoline u drugoj polovini 19. stoljeća“ dana 28.12.2012. godine u 15,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Amela Krnjić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga i djelovanje agensa socijalizacije na razvoj ličnosti adolescenata“ dana 28.12.2012. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Senida dr Azabagić, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Kontrastom inducirana nefropatija u bolesnika sa Diabetes mellitus-om", dana 28.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Enes Šerifović, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Inženjerskogeološke karakteristike terena u zaleđu Vjetrenice kod Zavale, općina Ravno“,  dana 28.12.2012.godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Bećirović dr Sabina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Procjena rizika profesionalnih incidenata i krvnoprenosivih infekcija zdravstvenog osoblja primarne zdravstvene zaštite'', dana 28.12.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Katanić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Relacije između agresivnosti i sociodemgrafskih obilježja kod učenika viših razreda osnovne škole“ dana 28.12.2012. godine u 11,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Eldin Boškailo, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Analiza karakteristika propada napona u elektroenergetskom sistemu usljed kratkih spojeva“, dana 28.12.2012. godine u 10,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Adina Arapčić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Efikasnost školskog učenja u odnosu na facilitaciju i inhibiciju“ dana 28.12.2012. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Sadiković dr Azra, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''p53, Bcl-2 i CD34 u karcinogenezi lezija grlića materice udruženih sa infekcijom humanim papiloma virusom visokog rizika'', dana 27.12.2012. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Selimović dr Zijad, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Prediktorni faktori rizika za nastanak komplikacija nakon perkutane nefrolitotripsije'', dana 27.12.2012. godine  u 16,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Senad Čergić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Definisanje optimalnog masenog modula utovarno-transportnih kompleksa bager-kamioni na površinskim kopovima RMU Banovići“, dana 27.12.2012.godine, u 13,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Igor Trojak, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Mikrofinansije i mogućnosti redukcije globaalnog siromaštva“, dana 27.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Džemal Hadžiosmanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: Konkurentnost telekomunikacijskih tehnologija u realizaciji koncepta pametnih energetskih mreža“, dana 27. 12. 2012. godine u 11,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Sirćo, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Stavovi učenika osnovnih i srednjih škola kantona sarajevo o nastavnom predmetu geografija", dana 27.12.2012. godine u 10,00 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Ibeljić, dipl. oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uticaj stepena razmjene lider sljedbenika na uspješnost poslovanja organizacije“, dana 27.12.2012. godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Denis Hrvanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: Specifičnosti novih visokokvalitetnih širokopojasnih govornih kodeka  u VoIP rješenjima“, dana 27.12.2012. godine u 9,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Imširović dr Mujo, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Perinatalni ishod višeplodne trudnoće'', dana 26.12.2012. godine  u 16,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ramić dr Anela, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Komparacija konvencionalne i konformalne transkutane postoperativne radioterapije u tretmanu endometrijalnog karcinoma", dana 26.12.2012. godine u 14,30 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Oprašić-Džordić dr Adisa, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Učestalost depresije kod inzulin ovisnih dijabetičara'', dana 26.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kristina Tadić, dipl.pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Pravni aspekt ugovora o leasingu u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na prava i obaveze ugovornih strana“, dana 26.12.2012. godine u 11,00 sati  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Kudić dr Azra, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Učestalost i etiologija ponavljanih hipoglikemija hipertrofične novorođenčadi nedijabetičnih majki'', dana 25.12.2012. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šefika Poljić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Efekti Sporazuma CEFTA 2006  na ekonomiju Bosne i Hercegovine“, dana 25.12.2012. godine u  12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Krajnović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje elastičnog ispravljanja u procesu proizvodnje zavojnih cilindričnih opruga”, dana 25.12.2012. godine u 10,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Emin Softić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Analiza opterećenja alata pri procesu polutoplog kombinovanog istiskivanja“, dana 25.12.2012. godine u 9,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Banis Kuluglić, dipl. ing. saob. i komun., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Optimalna video replikacija i uravnoteženje opterećenja video na zahtjev sistema“, dana 24.12.2012. godine u 15,30 sati na Steleksu Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Implementacija diferenciranih usluga u mreži malog Internet operatera“, dana 24.12.2012. godine u 14,00 sati na Steleksu Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Azira Osmanović, dipl. oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Koordinacija monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom u Bosni i Hercegovini u cilju ispunjavanja kriterija konvergencije sa zemljama Evropske unije" dana 24.12.2012 godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Meliha Habibović, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Fiskalni efekti na konjunkturu i ekonomski rast Bosne i Hercegovine“, dana 24.12.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Bahrija Čikarić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj revizije na efikasnost trošenja budžetskih sredstava institucija BiH", dana 24.12.2012. godine u 09,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Halilović dr Dženan, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Kvalitet života u pacijenata sa supraventrikularnim poremećajima ritma nakon radiofrekventne ablacije'', dana 22.12.2012. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Musemić dr Salih, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Poremećaj prilagođavanja srednješkolskim obavezama kao faktor distresa u učenika medicinske škole'', dana 22.12.2012. godine u 14,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Tamara Dedić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Utjecaj Novog sporazuma o kapitalu na upravljanje kreditnim rizikom banaka“, dana 22.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amir Zenunović, dipl.veterinar, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Zavisnost proizvodnih i klaoničkih parametara utovljenih pilića od gustoće naseljenosti“, dana 22.12.2012. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Admira Aljić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom “Uticaj transfernih cijena na rezultat poslovanja preduzeća“, dana 22.12.2012. godine u 11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Muzafer Brigić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Utjecaj intrapoduzetništva na rast poizvodnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 22.12.2012. godine u 09,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Hadžiselimović dr Mehdin, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: '' Uticaj klopidogrela na prohodnost graftova u koronarnoj hirurgiji '', dana 21.12.2012. godine u 17,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Djedović dr Samed, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Hirurška revaskularizacija miokarda kod starijih pacijenata sa i bez upotrebe kardiomulmonalnog bajpasa'', dana 21.12.2012. godine u 16,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedim Hamzabegović, prof. islam. teolog., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Korisnost probacije za osuđenike, društvo i zatvore – novi izazov za krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine”, dana  21.12.2012. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sarić dr Zarifa, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Evaluacija metaboličke kontrole u oboljelih od diabetes mellitusa tip 2 i moždanog udara'', dana 21.12.2012. godine   u 14,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nihad Alić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Analiza mašinske obrade otvora razvodnog prstena turbopunjača“, dana 21.12.2012. godine u 14,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Tahir  Brčaninović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Specifičnosti primjene standarda IEC 60909 u mrežama sa distribuiranim generatorima“, dana 21.12.2012. godine u 14,00 sati  na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Hidajeta Islamović, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike pisanog oblika izražavanja djece oštećenog sluha“, dana 21.12.2012. godine u 13.30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šakambet dr Mirsad, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Profilaktična mastektomija u prevenciji raka dojke kod visokorizičnih pacijentica'', dana 21.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Fuad Imamović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Uticaj geometrijskih karakteristika ložišta niskotemperaturnih kotlova na stepen iskorištenja“, dana 21.12.2012. godine u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Eldar Jašarević, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Geološka građa područja Orašca kod Kulen Vakufa“, dana 21.12.2012.godine, u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Selma Aličić, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dijadohokineza djece sa sekundarnim jezičkim teškoćama“, dana 21.12.2012. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amir Bašić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Uticaj rada distribuiranih generatora na naponske prilike u elektroenergetskom sistemu“, dana 20.12.2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Mirzeta Jahić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Odgojno-obrazovne posljedice zlostavljanja učenika osnovne škole", dana 19.12.2012. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Emina Selmanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Metodologija postizanja elektromagnetske kompatibilnosti u toku dizajniranja proizvoda“, dana 19.12.2012. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Nusmir Hodžić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Uticaj parametara cementacije čelika 16MnCr na osobine otvrdnutog sloja“, dana 19.12.2012. godine u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Senad Hujdurović, profesor historije i geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Privreda sjeveroistočne Bosne u periodu obnove prvog i petogodišnjeg plana (1945-1952.)“, dana  19.12.2012. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Azra Rožajac dj. Lugavić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Interakcija performansi e-spremnosti i digitalne ekonomije u BiH“, dana 19.12.2012. godine u 11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Goran Madžarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Primjena softverskih alata u analizi zračenih elektromagnetskih interferencija poluprovodničkih uređaja velike snage“,  dana 18.12.2012. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina Glumčević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Održavanje kvalitete usluge i maksimizacija prihoda operatera adaptivnom dodjelom resursa paketske mreže“, dana 18.12.2012. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Mujić dr Hasib, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Kliničke karakteristike femoro-poplitealnih zaobilaznica upotrebom venskog i polytetrafluoroetilenskog grafta", dana 18.12.2012. godine  u 10,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirsad Lugavić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Komparativna analiza čvrstoće cjevovoda heterogene vodovodne mreže u funkciji smanjenja gubitaka pri promjeni strujnih režima“, dana 17.12.2012. godine u 14,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Benjamin Suljić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Uticaj razmještaja komponenti i izvedbe uzemljenja  na EMC elektronskih instrumenata“, dana 17.12.2012. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Dino Kaloper, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "algoritam za transformaciju efektivne u trenutnu krivu magnetiziranja“, dana 14.12.2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Mediha Dedeić, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Vizuelno-prostorne sposobnosti u djece s disleksijom“, dana 14.12.2012. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedžad Imamović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Menadžment korisničkih identiteta u Web sistemima sa primjenom na rails platformi“, dana 14.12.2012. godine u 12,00 sati na Steleksu Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli