ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 
 • Nedžad Imamović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Menadžment korisničkih identiteta u Web sistemima sa primjenom na rails platformi“, dana 14.12.2012. godine u 12,00 sati na Steleksu Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 
 • Enisa Omerović, dipl.def. tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Razvijanje svakodnevnih životnih vještina kod slijepih i slabovidnih učenika“, dana 14.12.2012. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Hatunić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Geomorfološke karakteristike područja Općine Srebrenik", dana 13.12.2012. godine u 10,00 sati u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samra Čehajić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkim sposobnostima i posturalnom statusu učenika pod uticajem različitih programskih sadržaja nastave“, dana 12.12.2012. godine u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,30 sati
 
 • Edis Mekić, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom : „Primjena nekih teorema fiksne tačke na rješavanje ODE, PDE i diferentnih jednačina“, dana 12.12.2012. godine u 12,00 satiu Sali broj 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Enisa Mrkonjić, dipl.def. oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Izrada porodičnog plana usluga za djecu sa intelektualnim teškoćama“, dana 11.12.2012. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Šehalić-Havel, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Artikulacijski poremećaji kod djece predškolske i školske dobi“, dana 10.12.2012. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Šehanović, diplomirani žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Strategije i tehnike celebrity odnosa sa javnostima u ex jugoslovenskom kulturološkom okruženju“, dana 10.12.2012. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samir Smajlović, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Nominativna funkcija govora kod osoba sa afazijom“, dana 10.12.2012. godine u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati
 
 • Selma Vrabac, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Istraživanje tržišta poslovne potrošnje u funkciji odlučivanja o tržišnom nastupu “ dana 08.12.2012. godine u 11,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Đaković, ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Dijetarni unos nitrita i procjena rizika po zdravlje", dana 07.12.2012. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alma Lugavić, dipl.ing.tehnologije, javno braniti magistarski rad, pod naslovom:“ Proizvodnja pečenih i polupečenih smrznutih pekarskih proizvoda“, dana  07.12.2012. godine u 12,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ekreme Demirović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Usklađivanje kompleksa bager-drobilica-traka na otkrivci površinskog kopa „Turija“ RMU Banovići“, dana 06.12.2012 godine u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Eldina Čustović, diplomirani žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Elementi imidža farmaceutskih kompanija i Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 06.12.2012. godine. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 
 
 • Enita Bašić, dipl.def. logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Vrste grešaka u čitanju i pisanju kod djece sa disleksijom“, dana 06.12.2012. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adis Zukić, dipl.def. somatoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Uloga somatopeda u Centru za mentalno zdravlje“, dana 05.12.2012. godine u 15,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Mušanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Procjena rizika i analiza zaštitnih mjera od udara groma objekata opšte i posebne namjene“, dana 05.12.2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Ahmetašević dr Emir, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj baktibilije na pojavu postoperativnih abdominalnih infekcija kod pacijenata sa opstruktivnim ikterusom", dana 04.12.2012. godine u 10,30 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Aid Berbić, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Javno-privatno partnerstvo – potencijalni faktor razvoja i ulaganja kroz projekte na nivou jedinica lokalne samouprave”, dana 01.12.2012. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Albin dr Mahovkić, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Radiološki dijagnostički modaliteti u dijagnostici plućne embolije", dana 01.12.2012. godine u 10,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla
 
 • Hadžimešić dr Munevera, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Uticaj anestetika na kvalitet oporavka i kognitivne funkcije pacijenata", dana 30.11.2012. godine u 16,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla
 
 • Alen Bajrić , profesor biologije,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Morfološko –taksonomska i ekološka karakterizacija vrste Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) iz nekih tekućica sjeveroistočne Bosne", dana 30.11.2012. godine u 13,30 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Brkić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Geološka građa Bugojanskog ugljonosnog bezena“, dana 30.11.2012.godine, u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Selver Salkić, dipl.inž.maš., javnoćebranitimagistarski rad pod naslovom:“Energetska efikasnost i perspektive primjene potopljenih dinamičkih električnih grijača fluida“, dana 30.11.2012. godine u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Izić dr Belkisa, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Korelacija scintigrafskih metoda i tumorskih markera u detekciji koštanih metastaza u pacijenata oboljelih od karcinoma prostate", dana 30.11.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru Klinike za plućne bolesti JZU UKC Tuzla
 
 • Maja Konrad Čustović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Prediktivna vrijednost hepatocitne proliferativne aktivnosti Ki-67 i ekspresije p53, Bcl-2 u hroničnoj hepatitis C virusnoj infekciji", dana 29.11.2012. godine  u 14,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla
 
 
 
 • Fahira Alić, profesor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Ojkonimi, oronimi, etnici, ktetici bošnjačkog prodručja i okoline“, dana  28.11.2012. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Džemal Kovačević, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Primjena  nelinearne  FE  simulacije  u  razvoju sklopova  za  vezu  karoserije  i  pokrova automobila  izrađenih  iz  lima", dana 28.11.2012. godine  u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzla