ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

Hidajet Klapić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Izgradnja modela statističke kontrole kvaliteta u funkciji unaprjeđenja proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine”, dana 29.05.2017. godine   u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Redžić, bachelor - inžinjer mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza procesa obrade kočionog diska izrađenog od sivog livenog gvožđa“, dana 26.05.2017.godine u 10,00 sati  u sali Mašinskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Sabina Fejzić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Primjena računovodstva odgovornosti u cilju racionalizacije poslovanja preduzeća“, dana 24.05.2017. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Hana Sulejmanović, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Određivanje taksona lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona“, dana  24.05.2017. godine u 13,00 sati  u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Milica Vasiljević, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Faunističke i ekološke osobenosti dnevnih leptira Ozrena i susjednih područja“, dana 22.05.2017. godine  u 12,00 sati  u Sali broj: 211  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nermina Džanić, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Globalna dinamika diskretnog generaliziranog Beddingtonovog host-parasitoid modela“, dana 19.05.2017. godine  u 14,00 sati u Sali broj: 205  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Mujčinović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Koruptivna krivična djela i instrumenti suzbijanja korupcije u pravu Bosne i Hercegovine”,  dana 18.05.2017. godine u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Idrizović dr Enes, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Značaj rane enteralne ishrane u hirurgiji malignoma debelog crijeva“, dana 19.05.2017. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Abdulah Nuhanović, dipl. kriminalist, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Pretres stana i ostalih prostorija-krivičnopravni i kriminalistički aspekt”, dana 18.05.2017. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Elma Osmanović, dipl. inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Analiza sistema sigurnosti električnih instalacija u hemijskoj industruji“, dana 12.05.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Aida Puzić, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: "Rizici u procesima rada u drvnoj industriji na primjeru „Konjuh“ Živinice", dana 11.05.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Željka Bogunović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Uticaj broja učenika u odjeljenjima razredne nastave na uspjeh učenika i rad nastavnika", dana 11.05.2017. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Radmila Jevtić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Transgeneracijski prijenos dimenzija cirkumpleks modela sa primarne na sekundarnu porodicu u prostoru porodičnog funkcionisanja“, dana 10.05.2017. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emina Goletić, bachelor-inž-građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: “Metode poboljšanja i zaštite stijenske mase pri gradnji geotehničkih objekata“, dana 05.05.2017. godine sa početkom u 14 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alem Šabović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u fiziološkom opterećenju kod studenata tokom nordijskog hodanja i džoginga”, dana 05.05.2017. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Selma Pekarić Kadić, bachelor logopedije i surdoaudiologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stanje logopedske prakse u Bosni i Hercegovini”, dana 04.05.2017. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Osmić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Proračun i konstruisanje ploča sa zategama“, dana 03.05.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Kemal Zahirović, bach.inž.građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Nelinearna dinamička analiza u vremenu ( Time History),dana 03.05.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Junuzović Nedim, bachelor inžinjer mašinstva, braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razvoj mehatroničkog sistema oblikovanja kartonske ambalaže“, dana 29.04.2017.godine u 11,00 sati na Mašinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Meliha Delić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„‘Jezik reklamnih slogana o čokoladi’ (‘Language of Chocolate Advertising Slogans’)“, dana 27.04.2017. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adna Mumić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Značaj predškolskog odgoja i obrazovanja u pripremi djece za polazak u školu“, dana 26.04.2017. godine u 11,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ismar Brakmić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Utjecaj reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne i Hercegovine“, dana 26.04.2017. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mugdin Agić, dipl. ing elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Primjena dinamički vezanih biblioteka u softverskom inženjerstvu", dana 25.04.2017. godine u 09,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Inela Čergić, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Stabilnost višedimenzionalnih sistema diferentnih jednadžbi prvog reda i primjene“, dana 18.04.2017. godine u 13,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Aida Halilović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Komparativna analiza antimikrobnog učinka bobičastog voća i sintetičkih antibiotika i njihova međusobna aktivnost“, dana 17.04.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Izet Halilčević, dipl.def.oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Strategije čitanja i pisanja učenika s intelektualnim teškoćama“, dana 14.04.2017. godine u 11,00 sati u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Arnela Agić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza razlika u pripremanju nastavnika razredne nastave sa aspektom na metodičku artikulaciju sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja“, dana 13.04.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirsada Šišić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Toponimija Gračanice i okoline“, dana 11.04.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azemina Husičić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Rad dramske sekcije u osnovnoj školi i razvijanje kulture izražavanja”, dana 11.04.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jelena Filipović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Savremene metode upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkurentske prednosti proizvodnih preduzeća u BiH“, dana  06.04.2017.  godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zlata Ibrišimović dipl.ing.tehnologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Uticaj CaO i MgO u sistemu Al2O3-SiO2-CaO-MgO na kvalitet tehničke keramike”, dana 24.03.2017.godine, u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edis Kametović, dipl. kriminalista, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Etiologija i fenomenologija prestupništva mladih na području Tuzlanskog kantona“, dana 14.03.2017. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Kušljugić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Bosnian-Herzegovinian Secondary School Students’ Success and Failure Attributions in Learning English as a Foreign Language“(Atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika)“, dana 10.03.2017. godine u 09,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amar Kikanović, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Poreska konkurencija u sistemu oporezivanju dobiti preduzeća“, dana  08.03.2017.  godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Lapandić, dipl. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Uticaj primjene strategija materijalne i nematerijalne motivacije na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u rudnicima uglja na području FBiH“,  dana  28.02.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Tatjana Mišić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi neodređenosti geotehničkog modela terena i efikasnost mera i sanacije klizišta u Brčko distriktu“, dana 24.02.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Enisa Selimović, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Kolizione norme za određivanje visine izdržavanja djeteta u pravu Bosne i Hercegovine i Evropske unije“, dana 23.02.2017. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emina Subašić, bachelor hemije,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena uticaja vremenskih nepogoda na hemijski sastav i sadržaj teških metala u rijekama Bosna i Usora“, dana 23.02.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Arnela Požegić, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema trećim osobama“, dana 23.02.2017. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amel Mujkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost pedagoške klime u razredu i kretivnost nastavnika”, dana 22.02.2017. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Halima Kadrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Domaća zadaća kao faktor razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole”, dana 20.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aida Vrabac Trnačević, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja”, dana 17.02.2017. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Sabaheta Pavitinović, dipl. oec., branit će   magistarski rad pod naslovom: „Uticaj e-marketinga na unapređenje uslužnog procesa banaka“,  dana  16.02.2017. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Delić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona”, dana 16.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Semir Nakičević, dipl.inž. građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Tečenje vode u kanalima neprizmatičnog poprečnog presjeka u funkciji Manningovog koeficijenta hrapavosti i nagiba kosina“, dana 16.02.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Lejla Mehmedović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kontrastivna analiza konceptualne metafore 'ljudi su životinje' u njemačkom i bosanskom jeziku“, dana 15.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Meliha Džindo, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike krečnjaka planiranih za odsumporavanje u termoelektranama“, dana 07.02.2017. godine  u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mario Zovko, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća“, dana  03.02.2017.  godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nenad Džanić, profesor hemije,  javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom : „Dizajniranje sinteze supstituiranih indola“, dana 03.02.2017. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mirnes Petinić, dipl.ing.zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Specifičnosti implementacije nitratne direktive u Bosni i Hercegovini“,dana 30.01.2017.godine, u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzl

 

Elvedin Ibišević, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Modernizacija  EMP sa kliznokolutnim asinhronim motorima kod tračnih transportera“, dana 27.01.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Edvina Ibradžić, bachelor geografije,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Frekvencija mikronukleusa u eritrocitima Babuške (Carassius gibelio) iz  jezera Hazna i Vidara“, dana 27.01.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Hamzić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/15. godine“, dana 26.01.2017. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Senad Kapetanović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje troškovima primjenom metode obračuna troškova po narudžbi u funkciji konkurentnosti preduzeća“, dana 26.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dženana Haračić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Inženjerskogeološke karakteristike područja Trstionica kod Kaknja“, dana 23.1.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jasna Salihović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Povezanost kliconoštva s Staphylococcus aureus između nastavnog osoblje i djece u vrtiću i srednjoj školi“, dana 20.01.2017. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Hanika Uka, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The use of educative cartoons as a multimedia source of vocabulary input in a young learners ELT classroom”/„Upotreba edukativnih crtića kao multimedijalnog izvora za usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi“, dana 18.01.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Mujkić, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza kontrole pristupa sistemu upotrebom RFID tehnologije i oblaka“, dana 16.01.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Elmin Halilović,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Kvalitet životne sredine područja općine Kladanj”, dana 13.01.2017. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Rajla Kurtović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Epski pjevač Mujo Velić“, dana 13.01.2017. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emir Muratović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Zadaci različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskog jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole“, dana 12.01.2017. u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amela Hamamdžić, diplomirani defektolog tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama“, dana 12.01.2017 u 13,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Terzić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Produkcijske i recepcijske karakteristike webradijskih stanica u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini“, dana 12.01.2017. godine u 10,30 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Pirić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor samoefikasnosti i školskog uspjeha djece“, dana 11.01.2017. godine u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Irena Božić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Finansiranje investicionih projekata emisijom municipalnih obveznica“, dana 11.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mehmed Efendić, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Reparacije žrtvama genocida u Srebrenici", dana 26.12.2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

ARHIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20