ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 

 • Alma Avdić, profesor pedagogije,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Manifestovanje delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole», dana 15.06.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Anto Divković, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: « Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine», dana 16.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Abdulamer Abais, dipl.inž.geologije,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike vodozahvatnih objekata u funkciji vodosnabdijevanja općine Sanski Most“,  dana 08.06.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Muljaim Kaćka, dipl.def.-logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Artikulacijsko-fonološki poremećaji djece goranske bilingvalne sredine», dana 08.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ismail Šenderović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Redizajn inserta turbopunjač“, dana 07.06.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Daliborka Divković, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Određivanje specijacije i biodostupnosti jedinjenja bakra u jezeru Modrac primjenom geohemijskih modela“,  dana 06.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali broj: 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Rešad Hajdarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Adaptivno podfrekventno rasterećenje elektroenergetskog sistema“, dana 04.06.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Asmir Softić, dipl.inž.građevinarstva,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Usporedba i ocjena metoda proračuna betonske obloge tunela kružnog presjeka“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Alen Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj održavanja putne infrastrukture na vijek trajanja saobraćajnice“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Zihreta Delić, dipl.inž.rudarstva,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj odlagališta kompaktiranjem podloge na površinskim kopovima krekanskog ugljenog bazena“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Asim Krtičić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza komunikacijskih kanala i topologija senzorskih mreža za nadzor elektroenergetskih objekata“, dana 01.06.2012. godine sa početkom u 15,30 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Admir Botalić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Statička analiza vremenski promjenljivih harmonika u distributivnim mrežama“, dana 01.06.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

 • Samra Gabeljić, dipl. ecc.,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije sopljne trgovine“, dana 31.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Ervin Sućeska, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Specifičnosti istraživanja potreba i ponašanja klijenata baziranih na strategijama upravljanja odnosima sa klijentima“,  dana 26.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Amra Mujkić, dipl. ecc.,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Restrukturiranje neperformansnih kreditnih plasmana u funkciji reduciranja kreditnih rizika banke“,  dana 23.05.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Erna Mandžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Inženjerskogeološke karakteristike padine ispod sela Lipovci kod izgradnje regionalne ceste R-437“,  dana 19.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Mersudin Hodžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Geotehničke laboratorijske metode uskalđene sa nacionalnim propisima i odredbama Eurocoda 7“,  dana 19.05.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Dedić dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Procjena intubacionih uvjeta i kvalitet oporavka u dječijoj anesteziji nakon inhalacionog uvoda sevofluranom i intravenskog uvoda Na-tiopentalom“,dana 18.05.20012. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Božo Stijepić, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Socijalni uzroci pojave maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona u periodu od 2004. do 2009. godine», dana 18.05.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Edin Alić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Vodna tijela podzemnih voda u slivu rijeke Drine“,  dana 18.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 • Amer Ćaro, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Učenička percepcija nastavnika u srednjoj školi», dana 15.05.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli