ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

Mehmed Efendić, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Reparacije žrtvama genocida u Srebrenici", dana 26.12.2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Almedina Nukić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Dugotrajna zaštita starijih osoba u sistemu socijalne sigurnost", dana 26.12.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Haračić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Motiv postignuća i stilovi rukovođenja kod rukovodioca u javnim i privatnim organizacijama na području TK", dana 26.12.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Arnes Lugavić, dipl.ing.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Tehno-ekonomska analiza montažnih linija za proizvodnju cijevi za gorivo VW MQB A1 platforme", dana 23.12.2016. godine u 09,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dragan Mitrić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Metodolgija remonta i održavanja opreme u zonama ugroženim od eksplozije”, dana 22.12.2016. godine u 17,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Emina Hodžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Konzept LIEBE in Phraseologismen in der deutschen und bosnischen Sprache (Koncept LJUBAV u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku)“, dana 21.12.2016 u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Senada Suljić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razvoj umjetnosti na prostoru Bosne u XIV stoljeću”, dana 21.12.2016 u 09,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Indira Džombić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „‘Conversation Analysis in the Talk Show The Ellen Degeneres Show’(‘Analiza razgovora u talk show-u The Ellen Degeneres Show’)“, dana 20.12.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Haris Kamberović, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Bežične senzorske mreže u pametnoj zgradi”, dana 19.12.2016. godine u 14,00 sati u na Fakultetu elektrotehnike-Stelekt Univerziteta u Tuzli

 

Azem Bašić bachelor ing. prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Varijabilnost procesnih parametara i standardizacija eksrudiranog snack proizvoda na bazi kukuruza“, dana 17.12.2016. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Fatima Mehmedović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Prisutnost nasilja nad starim osobama u socijalnim i zdravstvenim ustanovama", dana 15.12.2016. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Semir Mutapčić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Algoritmi za segmentaciju slike zasnovani na analizi teksture", dana 15.12.2016. u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Erna Ključić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Izvještavanje o LGBT temama na bosanskohercegovačkim informativnim portalima“, dana 14.12.2016 u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Igor Emkić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti kod učenika VI i VII razreda nastalih pod uticajem kinezioloških aktivnosti na ljetnom školskom raspustu”, dana 13.12.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Senaida Karić, dipl. pravnica, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: "Interlokalni sukob zakona u oblasti imovinskih odnosa bračnih partnera u Bosni i Hercegovini", dana 08.12.2016. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Živan Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Sportsko takmičarska orijentacija srednjoškolaca”, dana 06.12.2016. godine u 10,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Emir Memić dipl. ing. poljoprivrede, braniti završni magistarski rad pod nazivom: « Uticaj lanenog ulja u hrani za koke nesilice na proizvodne parametre i kvalitet konzumnih jaja», dana 03.12.2016. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Amira Hodžić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Porodica kao rizični faktor pojave maloljetničke delinkvencije“, dana 01.12.2016. u 14,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Enes Hećimović, dipl. ing. hem.,  branit će magistarski rad pod naslovom: „Uticaj prehrambenih navika i tretmana feriproteinsukcinilatom i koncentriranim sokom od jabuke na sideropeničnu anemiju kod adolescentica“, dana  23.11.2016.  godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Boris Kordić, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom Upravni postupci prema strancima u Bosni i Hercegovini, dana 21.11.2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Tabučić, dipl. pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija", dana 21.11.2016. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selda Mulaosmanović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska kompetentnost i zadovoljstvo životom kao prediktor kvaliteta roditeljske uloge majke i očeva“, dana 21.11.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alen Agić, bachelor inženjer hem. tehn., braniti će završni magistarski rad pod nazivom:˝Ispitivanje sadržaja ukupnih fenola, flavonoida i antioksidativnog dejstva  ekstrakata lista žalfije (Salvia officinalis L.) dobijenih primjenom ultrazvuka˝, dana  19.11.2016. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Berina Huskanović, dipl. pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Uviđaj – krivičnoprocesni i kriminalistički aspekt", dana 18.11.2016. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amer Bošnjić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Automatizacija upravljanja uskopojasnim i širokopojasnim smetnjama unutar telekom operatora",dana 18. 11. 2016. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Alma H.Salihović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Efekti programa aktivnog boravka u prirodi na sastav tijela studenata”, dana 18.11.2016. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Džavid Pamuković, dipl. ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Hemijski sastav i toksičnost industrijskih otpadnih tokova na području Tuzlanskog kantona“, dana 18.11.2016. godine u 09,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Semir Vejzović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj mostovskih suženja na protok i nivo vode u vodotocima“, dana 17.11.2016. u 13,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Zdenka Kovačević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi i mišljenja roditelja djece uključenih u košarku”, dana 17.11.2016. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Mirna Mlačo Hrkić, dipl. psiholog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj  ABA  metode na unapređenje funkcioniranja dječaka sa kombinovanim smetnjama”, dana 17.11.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jasmina Sejdinović dipl.ing.prehr.teh., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj sljedivosti na fizikalno hemijska svojstva svježih jagoda i soka od jagoda“, dana  11.11.2016. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Husein Delić, dipl.prof.hemije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kompaktiranje biomase - raspoložive i perspektivne tehnologije“, dana 11.11.2016. godine u 10,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Džemo Grabić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ugovor o nasljeđivanju u Bosni i Hercegovini“, dana 10.11.2016. godine  u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Semir Puškarević, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "AJAX/REST arhitektura za brzi razvoj Internet aplikacija", dana 09.11.2016. godine u 17,30 sati na Fakultetu elektrotehnike - Stelekt Univerziteta u Tuzli

 

Sanjin Lišić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "WebRTC komunikator i SIP Proxy implementirani na Raspberry Pi platformi", dana 09. 11.  2016. godine u 16,00 sati na Fakultetu elektrotehnike - Stelekt Univerziteta u Tuzli

 

Mario Jašić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Sistem direktnog oporezivanja Bosne i Hercegovine u kontekstu približavanja Evropskoj uniji“, dana 04. 11. 2016. godine  u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Osmanović-Đaković, profesor fizike, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:„Ispitivanje mogućnosti razvoja novog neutronskog spektrometra baziranog na organskom scintilatoru“, dana 04.11. 2016. godine u 13,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nizama Muhamedagić, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Konceptualne metafore sa ciljnom domenom nacija u relevantnom američkom političkom diskursu“, dana 03.11.2016.godine u 14,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Samra Kulić, bachelor hemije, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Dizajniranje sinteze acetaminofena“, dana 28.10.2016. godine  u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Merima Redžić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna pomoć u funkciji ostvarivanja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba“, dana 28.10.2016. u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Beširović, profesor biologije i hemije, branit će magistarski rad pod naslovom: „Kontrola kvaliteta farmaceutskih proizvoda sa silimarinom u Bosni i Hercegovini“, dana  28.10.2016.  godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Imamović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Fiziološko opterećenje učenika uslovljeno strukturom sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja”, dana 28.10.2016. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Azra Mustajbašić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska vrijednost web platformi jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“, 27.10.2016. u 13,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Samira Hasagić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Copy-paste novinarstvo kao indikator slabljenja profesionalnih standarada i BiH“, dana 27.10.2016. u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Meliha Šabanović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Deinstitucionalizacija ustanova socijalne dječije zaštite u razvoju modela socijalne integracije djece“, dana 27.10.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Karagić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Emocionalna stabilnost i anksioznost kao odrednice percepcije stresa“, dana 26.10.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Asmir Dorić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Secondary School Students' Preference and Usage of British and American English in EFL Context“ / „Preferencije i upotreba britanskog i američkog engleskog kod učenika srednjih škola u kontekstu engleskog kao stranog jezika“, dana 26.10.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Mustafić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Uticaj online brendiranja na stavove i preferencije bosanskohercegovačkih kupaca bijele tehnike“, dana  25.10.2016.  godine u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Danijela Marinović, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Identificiranje ključnih faktora organizacijske predanosti zaposlenika u javnoj upravi“ dana  25.10.2016.  godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermina Đuzdanović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Somatski status i stanje uhranjenosti djece oda spola osnovnog školskog uzrasta iz Teočaka i Sapne“, dana 21.10.2016. godine u 15,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Vesna  Majstorović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Efekti primjene problemske nastave biologije u osnovnom obrazovanju na području Banjaluke“, dana 21.10.2016. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Naida Baručija, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Modernizacija EMP dimnih gasovau željezarama", dana 21.10.2016. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Ismar Salčinović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u ispoljavanju eksplozivne snage po spolnoj i uzrasnoj pripadnosti VIII i IX razreda”, dana 21.10.2016. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Maida Handžić, dipl. logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Sociometrijski položaj i vještine samoprocjene socijalnog položaja gluhih i nagluhih učenika”, dana 21.10.2016.godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Husić, bach. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj promjena u kupovnoj moći potrošača na kupovinu proizvoda pod trgovačkom markom“, dana  20.10.2016.  godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dajana Raguž, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Samopercepcija verbalne komunikacije djece sa govornim i jezičnim smetnjama“, dana 17.10.2016.godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Željka Mutap, prof. biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Prisustvo cijanobakterija i njihovih toksina u vodi jezera Modrac“, dana  14.10.2016.godine u 14,00 sati u sali broj 203 na Prirodno – matematičkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Fata Bećirbašić, dipl. def. logoped, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj logopedskog tretmana na razvojne sposobnosti djece predškolskog uzrasta“, dana 14.10.2016.godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Šejla Kunić, bachelor logopedije i surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj socioekonomskih obilježja na razvijenost fonološke svjesnosti učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola“, dana 14.10.2016.godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Helić, bachelor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Razvoj industrije na podrućju općine Srebrenik“, dana 14.10.2016.godine u 10,00 sati na Prirodno – matematičkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edis Karabašić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Izbor vrste veziva za aglomeriranje sitnih klasa dolomita u svrhu neutralizacije kiselosti tla“,dana 07.10.2016. godine  u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Samra Abidović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Relacija nivoa aktivizma i socijalne podrške sa psihološkim funkcioniranjem i dobrobiti nezaposlenih“, dana 06.10.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nusreta Nuhanović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Imeničke i glagolske kolokacije u njemačkom pravnom jeziku i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku“, dana 06.10.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ema Tomić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Biblija kao izvor frazeoloških izraza u bajkama braće Grimm i njihova upotreba u savremenom njemačkom i b/h/s jeziku“, dana 06.10.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Buljubašić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Tuzlanski kraj u Prvom svjetskom ratu – društvene i političke prilike“, dana 06.10.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mahir Beganović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Izgradnja informaciono komunikacione mreže obrazovnih ustanova“, dana 06.10.2016. u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Sanela Čajlaković Kurtalić,dipl. defektolog  surdoaudiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost intenziteta buke gradskih naselja sa frekvencijom i slušnim statusom korisnika slušnih pomagala“, dana 05.10.2016.godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Emina Muminović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena metoda i tehnika podsticanja kreativnog izražavanja učenika u nastavi“, dana 05.10.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Tatjana Krdžalić, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Finansijski aspekt praćenja potrošnje lijekova u funkciji kontrole zdrastvene potrošnje“, dana  05.10.2016.  godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Maja Korajčević, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Evaluacija i monitoring entity resolution algoritama na produkcijskom nivou", dana 04.10.2016. godine u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Mirzana Habibović, dipl. pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Položaj osuđenika na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla", dana 03.10.2016. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nihad Tinjić, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vizuelni evocirani  potencijali u dijagnostici Multiple skleroze“, dana 03.10.2016.godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nesib Mustafić, bachelor ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza i optimizacija višestepenog isparivačkog sistema“, dana 30.09.2016.godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 ARHIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10