ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

Nesib Mustafić, bachelor ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza i optimizacija višestepenog isparivačkog sistema“, dana 30.09.2016.godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermina Kušmić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti u napadu ekipa učesnica završnice KUPA BiH 2016 za rukometašice”, dana 30.09.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Adel Kavazović, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Karakteristike uglja u središnjem dijelu Banovičkog bazena“, dana 30.09.2016. godine u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Anto Bosankić, dipl.ing.tehn., javno će branit magistarski rad pod naslovom: „Unaprjeđenje sistema za praćenje kvalitete zraka na području Tuzlanskog kantona“, dana 28.09.2016. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Admir Hasanbašić, bachelor  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Sistem praćenja i upravljanja potrošnje električne energije u industriji kovanja”, dana 26.09.2016. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Sejfudin Suljić, dipl. oec., javno će branit magistarski rad pod naslovom: „Izgradnja regulacionog i stabilizacionog mehanizma mjera monetarne politike Evropske centralne banke“ dana 26.09.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ermin Delibašić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: "Pokazatelji rada željezničkog transporta uglja na relaciji PK „Vrtlište“ – separacija „Čatići„", dana 26.09.2016. godine u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mehmed Musić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga rudarstva u privrednom razvoju srednjovjekovne bosanske države“, dana 23.09.2016. u 14,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Suljić Edin, bachelor  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparativna analiza programskih paketa EMTP/ATP i MATLAB/SIMULINK/SPS u simulacijama elektromagnetnih prijelaznih pojava“, dana 23.09. 2016. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Mirna Delalić, dipl. pravnica, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:"Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao sredstvo zaštite prava na pravično suđenje u Bosni i Hercegovini", dana 23. 09. 2016. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Smajlović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u starosnoj strukturi vrhunskih gimnastičara osvajača medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima od 1896 do 2016 godine”, dana 23.09.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Mujić, dipl.ing.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Ispitivanje mikrostrukture i mehaničkih osobina spoja kod elektrootpornog tačkastog zavarivanja austenitnih nehrđajućih čelika sa niskougljeničnim konstrukcionim čelicima“, dana 22.09.2016. godine u 9,00 sati na Mašinskom fakultetu

 

Muhedinović Damir, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza viših harmonika šestopulsnog frekventnog pretvarača“, dana 21.09.2016. godine u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Sedina Smajlović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„The Interaction of Conceptual Metaphor and Conceptual Blending in the Creation of Figurative Creativity in the EU Political Discourse (Interakcija konceptualne metafore i konceptualnog blendinga u stvaranju figurativne kreativnosti u političkom diskursu Evropske unije)“, dana  21.09.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Bećirović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„The Use of Information and Communication Technology in Teaching English as a Foreign Language - A View from Bosnian Classroom (Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u nastavi engleskog kao stranog jezika- iz prespektive Bosne i Hercegovine)“, dana 20.09.2016. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Fuad Imširović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Dispozicijske determinante samopoimanja u realnom i virtualnom okruženju“, dana 20.09.2016. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Hasna Kusur,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Image Schema: Center-Periphery in English and Bosnian (Predodžbene Sheme:centralno - periferno u engleskom i bosanskom jeziku), dana 20.09.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Bajramović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga personoloških faktora u objašnjenju pokazatelja mišićne dismorfije“, dana 20.09.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Majda Mišković, profesor biologije i hemije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Uspješnost kombinovanog probira u prevenciji hromozomopatija na području Tuzlanskog kantona“, dana 16.09.2016. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj: 203   na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edina Zulčić, profesor hemije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom : "Sinteza i karakterizacija salicilata prirodnog porijekla", dana 16.09.2016. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Zulić, dipl. ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Ispitivanje stabilnosti i karakterizacija termoizolacionih materijala na bazi polistirena“, dana 09.09.2016.godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mediha Rahmanović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u stavovima i nivou motoričkih znanja u ritmičkoj gimnastici kod studenata”, dana 09.09.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Alisa Mustafagić, dipl. oec., javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: "Uticaj likvidnosti institucija na obim komercijalnih transakcija sa malim i srednjim preduzećima“, dana 06.09.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Patković, dipl. logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prediktivnost jezika i komunikacije osoba u autističnom spektru”, dana 06.09.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Enis Husić, dipl. oec.,  javno će braniti završni magistarski rad na ii ciklusu studija pod naslovom: "Uticaj strategije pozicioniranja na tržišni nastup farmaceutskih preduzeća u Bosni i Hercegovini", dana 05.09.2016. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Hukić, dipl. oec.,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: Značaj i odgovornost bosanskohercegovačkih kompanija za razvoj finansijskih tržišta u procesima integracija”, dana 05.09.2016 godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Enis Fazlić, dipl.  oec.,  javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj timskog rada na inovativnost turističkih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 01.09.2016. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Pirić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efekti monopolskih cijena fakktora proizvodnje na tržišnu konkurentnost proizvodnog preduzeća“ dana 31.08.2016 godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dinka Mejremić , bach. oec., javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Determinante određivanja cijena u javnim preduzećima“ dana 31.08.2016. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dijana Petković, dipl.logoped i surdoaudiolog, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Tretman djece sa govorno-jezičkim poremećajima”, dana 31.08.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Dinka Softić, bach. posl. oec.,  javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena principa koroprativnog upravljanja u preduzećima u Bosni i Hercegovini“, dana 31.08.2016. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Fazlović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Dobrovoljno penziono osiguranje kao metoda za upravljanje ličnim rizicima u Bosni i Hercegovini“,“ dana 30.08.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Željko Mandić, dipl. ing., javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija proizvodnje u metalnoj industriji metodama višekritijalnog programiranja“, dana 29.08.2016 godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Svjetlana Ivanović, dipl. pravnica, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: Pritvor kao zakonska mjera osiguranja prisustva osumnjičenog odnosno optuženog i nesmetano vođenje krivičnog postupka, dana 22.07.2016. godine u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Dedić, dipl.  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “ Video konferencijski sistem sa podrškom za PDF prezentacije na bazi HTLM5 specifikacije,,  dana 22. 07.  2016. godine u 15,oo sati na Fakultetu elektrotehnike, Stelekt-BIT3, Univerziteta u Tuzli

 

Sanja Šehović, dipl. pravnik,  javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: Pojam i primjena načela zakonitosti u Krivičnom pravu, dana 22.07.2016. god. u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Vesna Vuković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Lingvostilistička analiza romana „Ugursuz“ Nedžada Ibrišimovića“, dana 22.07.2016. u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Muhamed Hodžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Leksika bosanskih povelja iz 1461. godine“, dana 22.07.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dr Dinka Muhović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Analiza upotrebe antimikrobnih lijekova na području Tuzlanskog kantona od 2009. do 2011. godine", dana dana 22.07.2016. godine u 11,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Božana Marušić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Anglicizmi u ženskim časopisima u Bosni i Hercegovini” (Anglicisms in Women’s Magazines in Bosnia and Herzegovina)“, dana 22.07.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Petar Kobaš, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena društvenih mreža kao Web 2.0 alata u osnovnoškolskom obrazovanju“, dana 22.07.2016. u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Subašić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Značaj primjene Etičkog kodeksa nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu“, dana 22.07.2016. u 9,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Admir Trnačević, bach. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj radne motivacije na produktivnost rada u industriji informaciono-komunikacijskih tehnologija“, dana 22.07.2016. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Hrustić, diplomirani pravnik, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: “Elementi prava na pravično suđenje u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”, dana 20.07.2016. god. u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Nurkanović, diplomirana pravnica, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: “Odgovornost pravnih osoba za krivična djela”, dana 20. 07.2016. gu 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmina Hadžić,  dipl.inž.geologije, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Karbonatne stijene ležišta 'Ribnica' kod Kaknja kao sirovina u cementnoj industriji“, dana 18.07.2016. godine  u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mladen Ćosić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Detekcija praćenja ljudskog lica na video zapis”, dana 18.07.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Armin Čizmić, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: ''Propagacija propada napona iz prijenosne u distributivnu elektroenergetsku mrežu'',  dana 15.07. 2016. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Mr ph Ivanka Marić, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Farmakognozijsko ispitivanje nekih vrsta iz roda Equisetum“, dana 15.07.2016. godine u 13,30 sati na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Gorica Stevanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prostori staračkog doma u kratkoj priči Alice Munro „Zimski vrt“ i njenoj filmskoj adaptaciji režiserke Sarah Polley „Daleko od nje“ (Nursing Home Spaces in Alice Munro's Short Story “The Bear Came Over the Mountain” and Its Film Adaptation Away from Her by Sarah Polley)”, dana 15.07.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Naida Babić, bakaleurat inženjerske genetike, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: “Molekularno genetička karakterizacija alelnih varijanti Y hromosoma u humanoj populaciji Tuzlanskog kantona”,  dana 15.07.2016. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mirnes Mehanović, bach. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Identifikacija i evaluacija imovinskih rizika u preduzećima iz oblasti drvne industrije u Bosni i Hercegovini“ dana 15.07.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Boris Filipović, diplomirani kriminalist, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: “Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu integriranja u europski administrativni prostor”, dana 14.07.2016. god. u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Kišić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog rada u prevenciji prestupničkog ponašanja maloljetnika)”, dana 14.07.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zerina Bahić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kultura baština srednjovjekovne Bosanske države“, dana 14.07.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ahmed Mušija, dipl.inž.geologije, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Geotehnički uslovi izgradnje tunela Vijenac  na bazi RMR i Q klasifikacije stijenskog masiva“, dana 14.07.2016. godine  u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Bešlagić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodološki i praktični aspekti u istraživanju ponašanja djece kao potrošača“ dana 14.07.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nirvana Radić, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Program primijenjene analize ponašanja u tretmanu djece sa poremećajima iz autističnog spektra”, dana 14.07.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nasiha Aljić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga nevladinih organizacija u ostvarivanju ciljeva socijalnog rada u lokalnoj zajednici“, dana 13.07.2016. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Mulahasanović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u bazičnim motoričkim sposobnostima tenisera uzrasta  14 do 16 godina i najuspješnijeg tenisera iste hronološke dobi”, dana 13.07.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Jasenka Đulić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odnos performansi poslovne izvrsnosti i unapređenja poslovanja hotelskih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 13.07.2016. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Almir Jašarević, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom“Pravni aspekti javno-privatnog partnerstva-faktori razvoja i ulaganja u elektroenergetskom sistemu”, dana 12. 07. 2016. god. u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Armini  Mačković, bachelor-inženjer hemijske tehnologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj procesnih parametara na gubitak alkalija u proizvodnji sulfatne nebijeljene četinarske celuloze“, dana 12.07.2016.godine u 13,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nedim Osmanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Značaj kućnih posjeta u socijalnom radu s pojedincem i porodicom", dana 12.07.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Harisa Osmanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Sekundarna traumatizacija djece roditelja sa simptomima Post-traumatskog stresnog poremećaja“, dana 12.07.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Senada Modrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga pedagoga-psihologa u obrazovnoj integraciji djece s teškoćama u razvoju“, dana 12.07.2016. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Bećirbašić, dilomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “WLAN lokalizacija mobilnog uređaja  u zatvorenom prostoru“, dana 12. 07. 2016. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Gakić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Geotehnički parametri pojave klizišta na području mjesnih zajednica Jusići i Malešići u opštini Zvornik“, dana 12.07.2016. godine  u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Nahid Unkić, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Uloga modela vrednovanja kapitala u identifikaciji pogrešno vrednovanih dionica sa rubnih tržišta kapitala“, dana  12.07.2016.  godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Marinko Tomić, dipl. def. surdoaudiolog,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Kvalitativne karakteristike upotrebne valjanosti slušnih aparata kod nagluhih osoba u Brčko distriktu”, dana 11.07.2016. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Danijela Ćetković, diplomirani biolog,  javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: “Hematološki status babuške (Carassiusgibelio) tretirane glifosatom u različitim vremenskim intervalima”, dana  08.07.2016. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Edisa Tanjić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Komparativna analiza fiziološkog opterećenja učenika i učenica VI do IX razreda u toku sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja“, dana 08.07.2016. godine  u 14,00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Lejla Brkić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: "Koncentracije u pravu Bosne i Hercegovine", dana 08.07.2016. g. u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Samra Hujdur, profesor  biologije,  javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: “Taksonomsko-morfološke karakteristike Cobitis elongata iz rijeke Usore“, dana 08.07.2016. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Edin Mujanović, dipl.ing.maš., javno će branit