ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

Edina Osmić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Relacije porodičnih odnosa i zadovoljstva životom sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci kod mladih“, dana 30.06.2016. godine u 13,30 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ena Gračanin, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Osobine ličnosti kao determinanta percepcije stresa i profesionalnih interesovanja“, dana 30.06.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Suada Musić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “The Effectiveness of Task Based Instructions on the Improvement of Primary School Learners' Speaking Skills“/„Efikasnost ciljno usmjerenog pristupa u procesu podučavanja na unaprjeđenje govornih vještina kod učenika osnovne škole„, dana 30.06.2016. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Larisa Buševac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Različiti aspekti kvalitete života zaposlenih majki predškolske djece“, dana 29.06.2016. godine u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adrijana Đulabić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razvoj komunikacijskih sposobnosti kod djece pod uticajem medija“, dana 29.06.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Sabrina Džafić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Dispozicijske odrednice percepcije stresa u ranoj odrasloj dobi“, dana 29.06.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amila Marković, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „ Upravljanje rizicima kao instrumentarij povećanja adekvatnosti kapitala banaka u FBiH” dana 29.06.2016. godine u 10,00 sati u Sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Asmir Zukić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Darovitost i školski uspjeh kao odrednice percepcije osobne kompetentnosti u osnovnoj školi“, dana 28.06.2016. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Sinanagić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Komparativna analiza uticaja potencijalnih obaveza na obim javnog duga zemalja ex Jugoslavije”, dana  28.06.2016.  godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ramiza Hrustanović, dipl. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Specifičnost računovodstvenog tretmana javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini“, dana  28.06.2016.  godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selmir Čičkušić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socioekonomski status porodice kao faktor poticanja potencijalne darovitosti“, dana 28.06.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Narcis Jusufović, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Efekti globalne ekonomske krize na budžetsku stabilnost i zaposlenost u Bosni i Hercegovini “, dana  28.06.2016.  godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Melika Hadžiabdić, bach. oec.,  branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Perspektive uvođenja i primjene modela obračunske osnove u računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana  27.06.2016.  godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirela Osmanović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Kreiranje fiskalnih podsticaja kompanijama u vrijeme trajanja recesije“, dana  27.06.2016.  godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Elvir Peštalić, dilomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza platformskih specifičnosti i mogućnosti grafičkih korisničkih interfejsa poslovnih aplikacija“, dana 23.06.2016. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Samra Karagić, bachelor logopedije i surdoaudiologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Učestalost jezičkih odstupanja učenika prvih razreda osnovnih škola”, dana 23.06.2016. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mediha Zoletić, dipl.def. logoped,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “ Uticaj socioekonomskog statusa na razvijenost ekspresivnog jezika djece predškolskog uzrasta”, dana 20.06.2016. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Abdulah Delibašić, dipl.građ.inženjer, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Inženjerskogeološka  istraživanja za kompleksne objekte na primjeru bloka 8 Termoelektrane Kakanj“, dana 17.06.2016. godine. godine u 15,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Tufekčić, dipl.ing.el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kooperativno  adaptivno upravljanje kretanja automobila“, dana 17.06.2016. u 14,00  u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli

 

Mirza Aljić, dipl.edukator-rehabilitator,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stavovi roditelja, učenika i nastavnika redovnih škola prema osobama sa invaliditetom”, dana 17.06.2016. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Edina Ibrišimović, profesor hemije  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Sinteza i fizikalno-hemijska karakterizacija nanomaterijala na bazi karbona“, dana 17.06.2016. godine u 12,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Amelina Kunosić, dilomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Tehnoekonomska isplativost skladištenja električne energije iz fotonaponskih sistema“, dana 16.06.2016. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Dijana Musić, dipl. def. oligofrenolog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stavovi javnog mnijenja prema inkluziji osoba s intelektualnim teškoćama”, dana 16.06.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Emina Mujanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Relacije između stresa, anksioznosti i zadovoljstva životom kod studenata“, dana 15.06.2016. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aleksandar Miletić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uloga i značaj Evropskog suda pravde u procesu komunitarizacije međunarodnog privatnog prava“, dana 15. 06.  2016. godine u 12,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zenita Fazlić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Austro-Ugarska politika prema Bosni i Hercegovini pred početak Prvog svjetskog rata (1912-1914)“, dana 15.06.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mensura Delić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Značaj ocjenjivanja učeničkih znanja, vještina, navika i umjeća u osnovnoj školi“, dana 15.06.2016. godine u 11,00 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirela Zahirović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u izraženosti simptoma anksioznosti  i percepcije stresa  obzirom na spol i strukturu porodice adolescenata“, dana  15.06.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alisa Pejić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Using Songs in Teaching English to Young Learners ('Upotreba pjesmica u podučavanju engleskog jezika učenika rane školske dobi')“, dana  14.06.2016. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Slavica Sudar Sivro, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Jezik Faruka Šehića u romanu „Knjiga o Uni“, dana 14.06.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Manuela Stanišić, dipl. ing. teh.,  branit će  magistarski rad pod naslovom: „Higijenska ispravnost sirovog mlijeka na području Tuzlanskog kantona”, dana 14.06.2016. godine u 12,00 sati u amfiteatru Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Sabahudin Muminović, bachelor-inž-geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološke karakteristike sedimenta u području rudnika Đurđevik“, dana 13.06.2016. godine  u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Suad Alić, dipl. oec.,  branit će  magistarski rad pod naslovom „Uloga revizorskih izvještaja u poslovnom odlučivanju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“,  dana 13.06.2016. godine u 12,00 sati u Sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Hanifa Husić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Problem državne siverenosti u globalnom društvu“, dana 13. 06. 2016. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Durmić, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Računovodstvene i poreske implikacije metode revalotizacije materijalne i nematerijalne imovine“,  dana 13.06.2016. godine u 10,00 sati u Sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Sanela Rožnjaković, dipl. pedagog-psiholog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Analiza osiguranja jednakih mogućnosti u visokom obrazovanju”, dana 09.06.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Izeta Husić Đuzić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Procjena uspješnosti u životnim vještinama mladih osoba sa invaliditetom”, dana 03.06.2016. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mahir Beganović, dipl.ing.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnosti povećananja stepena iskorištenja termoenergetskih postrojenja optimizacijom „hladnog kraja“ parnih turbina”, dana 03.06.2016. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Hamidović dr Jasmin, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Psihički problemi preadolescenata u ruralnoj i urbanoj sredini", dana 01.06.2016. godine  u 15,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Azra Kapić Mujarić, diplomirana pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka u legislativi Bosne i Hercegovine”, dana 31. 05.  2016. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 

Abdulah Hrnjčić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Izdržavanje bračnih i vanbračnih partnera u domaćem i uporednom pravu”, dana 30.05.2016. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dušan Tomažič, profesor geografije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Slovenačka etnička manjina u Bosni I Hercegovini“, dana 27.05.2016. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Meris Suljagić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kontrastivna analiza zamjenice ES u sintaktičkoj funkciji formalnog subjekta“, dana 27.05.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Armin Majstorović, bachelor primijenjene biologije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Mikrobiološka i genocititoksična procjena kvaliteta vode iz jezera Snježnica“, dana 27.05.2016. godine  u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Arnel Selimović, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Postizanje elektromagnetne kompatibilnosti konvertora energije balansiranjem i filtriranjem“, dana 26.05.2016. godine u 16,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli. 

 

Samer Abud, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: Primjena android sdk metoda za kreiranje mobilnih aplikacija“, dana 23.05.2016. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli.

 

Amela Terzić, diplomirana pravnica, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Načelo upisa u zemljišnu knjigu u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i njegova primjena u sudskoj praksi”, dana 23.05.2016. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Nermana Aličić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života djece predškolskog uzrasta na području grada Tuzle”, dana 20.05.2016. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Amra Jahić, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  „Prognoza izlazne snage fotonaponskog sistema“, dana 20.05. 2016. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Azra Buljubašić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Multidimenzionalna procjena stavova mladih osoba prema osobama sa invaliditetom”, dana 20.05.2016. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Suvada Bektić, profesor geografije,  javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:  „Zastupljenost geoekoloških sadržaja u nastavi geografije osnovne i srednjih škola Tuzlanskog kantona“, dana 20.05.2016. godine u 12,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Šejla Smajlović, bachelor logopedije i surdoaudiologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Auditivno razumijevanje i ekspresivna komunikacija djece sa sekundarnim jezičkim poremećajima predškolskog uzrasta”, dana 19.05.2016. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Irma Banjić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Relacije zadovoljstva životom i profesionalnih interesovanja studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli“, dana 18.05.2016. godine u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nino Halilbegović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u ispoljavanju eksplozivne snage po spolnoj i uzrasnoj pripadnosti VI i VII razreda”, dana 18.05.2016. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

Fadil Kurtić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Građanska odgovornost za ljekarsku grešku u Bosni i Hercegovini s osvrtom na uporednopravna rješenja“, dana 17.05.2016. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ivana Filipović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Orijentalizmi kao kulturološki faktor u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik“, dana 17.05.2016. godine u 12,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Maja Mujkić, dipl. oec.,  branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Nacionalnost proizvoda kao determinanta odluke o kupoviniproizvoda široke potrošnje“, dana 16.05.2016. godine u 14,00 sati u Sali Ekonomskog  fakultetu Univerziteta u Tuzli

 


Ivana Butigan, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Predikcija ponašanja multi-agentnog inteligentnog transportnog sistema korištenjem rekurentnih neuronskih mreža“, dana 16. 05.  2016. godine u 12,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Amela Subašić, profesor matematike i fizike, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Uloga eksperimenta u nastavi fizike na primjeru tematske cjeline električna struja“, dana 13.05.2016. godine u 14,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mia Lešić, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Pogon distributivne elektroenergetske mreže sa priključenim fotonaponskim izvorima“, dana 13.05.2016. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Emina Siočić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Tipovi rečeničkih veza u pismenim sastavima pripovijedanja u petom razredu osnovne škole“, dana 13.05.2016. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Adnan Mehičić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Uloga i značaj pedagoga u pedagoškom vrednovanju rada škole“, dana 12.05.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edita Selimović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalni uzroci nasilja nad ženama u porodici“, dana 11.05.2016. godine u 13,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Josip Mijatović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Automatska detekcija automobilskih registarskih tablica sa slike primjenom Houghove transformacije“, dana 11.05.2016. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ramiz Alagić, dipl.ing.hem.inženjerstva, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Uticaj strukture polioksietilenskog lanca i molskog udjela neionskog tenzida u smjesi na micelizaciju“, dana 06.05.2016. godine u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Anida Mumić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Tehnike povećanja podatkovnih brzina u LTE-a mrežama ”, dana 05.05.2016. godine u 15,00 sati U Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Vanja Piperac, dipl.ing.geol., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Geotehnički uslovi za urbanizaciju na području Brčko distrikta”, dana 27.04.2016. godine u 16,00 sati na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20