ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Mirela Hodžić, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj finansiranja faktoringom na likvidnost preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 30.11.2015. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Isabegović, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geomehanička istraživanja pregradnog mjesta za izgradnju visoke brane hidroelektrane Vranduk“,   dana 28.11.2015 godine u 11,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Delić dr Amra, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Kvalitet života i dugoročne psihičke posljedice u žena sa iskustvom ratnog silovanja“, dana 27.11.2015. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Taletović-Dugonjić dr Maida, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Alfa 1 mikroglobulinurija u ispitanika sa porodičnim opterećenjem na endemsku nefropatiju“, dana 27.11.2015. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Bilal Jahić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Osnovne karakteristike ustavnog uređenja i političkog sistema Republike Turske”, dana 24.11.2015. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanda Kočan Brković, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Societas Rimskog prava”, dana 20.11.2015. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Muhamed Herić, dipl.ing.maš., javno će branit završni magistarski rad pod naslovom: „Modeliranje i simulacija skladišnog poslovanja proizvodnog sistema“, dana 19.11.2015. godine u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mustafa Arifović, dipl. inžinjer elektrotehnike, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Modeliranje novih formi proizvodnje i skladištenja električne energije”, dana 16. 11.  2015. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirsada Suljkanović Selimović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u ispoljavanju brzinsko-eksplozivnih svojstava karatista i nesportista 9-11 godina”, dana 16.11.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Dino Ćorić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kulturno-prosvjetne prilike u sjeveroistočnoj Bosni (1945-1948)“, dana 14.11.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Delić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Suočavanje s prošlošću u on line medijima u Bosni i Hercegovini“, dana 13.11.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedim Škrgo, diplomirani  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Principi, metode i mjere za postizanje energetske efikasnosti u sektoru javne rasvjete”, dana 11.11.2015. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Sead Bošnjak, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom ˝Uticaj brend   portfolija na poslovne performanse proizvođača prehrambenih proizvoda˝ dana 11.11.2015. godine u 10,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Imširović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Organizacija školskog menadžmenta kao determinanta kvalitete nastavnog rada“, dana 10.11.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mešić Mirna, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Makroprudencijalni indikatori stabilnosti finansijskog sistema: slučajevi Bosne i Hercegovine i Hrvatske“ dana 06.11.2015. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Ramić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj nasilja sa televizije na agresivno ponašanje djece u osnovnoj školi“, dana 06.11.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Edisa Smajlović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Tretman dementnih osoba smještenih u domovima za strane na području Tuzlanskog kantona“, dana 06.11.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ćazima Halilović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Obrazovni sadržaji na internetu kao sastavni dio procesa učenja kod djece osnovnoškolskog uzrasta“, dana 06.11.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Muhamed Tulumović, dipl. pravnik,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Status oštećenog u krivičnom procesnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini“, dana 05.11.2015. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Kemal Avdagić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Dominantne kulture u udžbenicima engleskog jezika za srednje škole (Dominant Cultures in ELT Textbooks for Secondary Schools)“, dana 05.11.2015. godine u 09,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Salih Mešić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Reindustrijalizacija kao faktor razvoja privrede Bosne i Hercegovine“ dana 02.11.2015. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Adisa Skejić Murathodžić, dipl.sanitarni ing., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Učestalost  trovanja hranom kod pacijenata liječenih na Klinici za zarazne bolesti UKC-a Tuzla“, dana 31.10.2015.godine, u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ilda Husarić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Pravo na djelotvoran pravni lijek prema članu 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, dana 26.10.2015. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Melisa Bektić, bechelor prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Proizvodnja keksa sa ekstrudiranim  nusproduktima prehrambene industrije“, dana 24.10.2015.godine, u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Suljanović, bachelor fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  “Energetska efikasnost Termoelektrane Ugljevik i njen uticaj na okolinu“, dana 23.10.2015. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Selma Tuzlak, dipl.ing.teh., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Uticaj procesnih parametara ekstrakcije na prinos i antioksidativno dejstvo ekstrakta  žalfije(sallvia officinalis l.)“, dana 17.10.2015.godine, u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Željka Ivanović, prof.razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna osjetljivost djece osnovnoškolske dobi prema vršnjacima s poremećajima iz autističnog spektra”, dana 16.10.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Elvis Trumić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u bazično-motoričkim sposobnostima dječaka hronološke dobi 9-11 godina”, dana 16.10.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Malkočević, bachelor inž-.sig. i pom., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor i analiza optimalne metode protupožarne zaštite u procesu eksploatacije nafte“, dana  16.10.2015.g. u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dragana Blažević, prof.razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena Portage modela u patronažnom radu s djecom s teškoćama u razvoju i kronično bolesnom djecom”, dana 16.10.2015. godine u 11,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adila Nišlić, dipl.edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Usporedba kvalitete življenja učenika s i bez intelektualnih poteškoća”, dana 16.10.2015. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Edita Mujić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Uticaj evropskih migracija na zapošljavanje u zemljama Evropske unije“,  dana 16.10.2015. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Avdić, bachelor ing.prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Komparacija sistema sljedivosti proizvoda prehrambene tehnolgije u BiH i EU”, dana 10.10.2015.godine, u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Hamidović, bachelor  inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Implementacija OFDM primopredajnika na FPGA platformi korištenjem LABVIEW okruženja", dana  09. 10. 2015. godine u 14,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedim Arnautović, dipl.ing.preh.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Karakterizacija biološki aktivnih materija u pekmezu od šljiva proizvedenog na tradicionalan način", dana 09.10.2015. godine u 10,00 sati u Sali broj 7 Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Eldin Hadžić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Verbalne sposobnosti kao determinante profesionalni interesovanja", dana 08.10.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Elvir Bajraktarević,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Polemički stil Danila Kiša“, dana 06.10.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Melisa Žabić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Upotreba funkcionalnih stilova bosanskog jezika u časopisima za djecu“, dana  05.10.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Maja Ibrahimović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Metamessages in inauguration speeches of American presidents Kennedy and Obama (Metaporuke u inauguracijskim govorima američkih predsjednika Kenedija i Obame“, dana 05.10.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Zlatan Mujkić, dipl.ing.teh., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “ Sinteza i optimizacija mreže izmjenjivača topline", dana 05.10.2015.godine, u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Habibović, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza mutacije S65C gena za hemohromatozu u populaciji Tuzlanskog kantona“, dana 02.10.2015. godine u Sali broj: 203 u 14,30 sati Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina Garagić, dipl. inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Analiza bežične senzorske mreže primjenom programskog paketa Matlab",  dana 02.10.2015. godine u 14,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Edna Mujkanović, dipl. inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Implementacija mesh senzorskih mreža pomoću ZigBee protokola“,  dana 02.10.2015. godine u 13,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Adnan Muhić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Populaciono-genetička istraživanja protan i deutan u populaciji Općine Kladanj“, dana 02.10.2015. godine  u 13,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ljubiša Veljković, dipl. producent, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Specifičnosti produkcijskog teatarskog modela skandinavskih država u odnosu na južnoslavenske produkcijske strukture“, dana 02.10.2015. godine u 12,00 sati u učionici broj 1 Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 
 • Merima Brkić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Profesionalizacija učiteljskog poziva“, dana 02.10.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli