ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

 
 • Mirzeta Butković,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Slučajni grafovi, kompleksne mreže i njihova primjena“, dana 01.07.2015. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Garagić dr Džemal, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost Alvarado skor sistema u djece i odraslih na nivou primarne zdravstvene zaštite“, dana 26.06.2015. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Emir Huskić, dipl. socijalni pedagog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Tretman u okviru izvršenja kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli“, dana 26.06.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amira Džinović dipl.ing. tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: ''Spektrofotometrijsko određivanje L-askorbinske kiseline bazirano na njenoj oksidaciji peroksidisulfatom u prisustvu bakra(II) kao katalizatora", dana  26.06.2015.godine, u 12,00 sati  u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Aida Džaferagić, dipl.logoped i surdoaudiolog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom “Sposobnosti osoba sa poremećajem autističnog spektra”, dana 25.06.2015. godine u 11,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Eila Vicković,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom:" Uloga i značaj internog komuniciranja za struktuiranje organizacije koja uči: primjer BH Telecoma", dana 22.06.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Albina Vicković,  javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Asertivnost u javnoj komunikaciji: slučaj Bosne i Hercegovine“, dana 22.06.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Hanušić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kognitivno-lingvistička analiza stvaranja značenja slikovno-tekstualnih reklama za hranu i piće (Cognitive-Linguistic Analysis of the Construction of Meaning of Text-Image Food and Drink Advertisments“, dana  22.06.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Denisa Mumić, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Institucionaalna infrastruktura kao determinanta razvoja malog biznisa u Bosni i Hercegovini“ dana 22.06.2015. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Emina Ribić, profesor biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:  “Taksonomska i ekološka karakterizacija sunčanice (Lepomis gibbosus L.)iz akumulacije Modrac“, dana 19.06.2015. godine u 15,30 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmina Tupaja, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Urbanogeografski razvoj naselja na prostoru općine Orašje“, dana 19.06.2015. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Halilović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komparativna studija emocionalnog razvoja, samopoštovanja i školskog postignuća djece iz različitih porodičnih okruženja“, dana 18.06.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ines  Imamović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Motivacioni aspekti u nastavi bosanskog jezika i književnosti“, dana 18.06.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Merima Ibrišimović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The issue of postcolonial identity and acculturation in Hanif Kureishi’s novels: The Buddha of Suburbia, My Ear at His Heart – Reading My Father, The Black Album and Something to Tell You (Pitanje postkolonijalnog identiteta i akulturacije u romanima Hanifa Kureishija: Buda iz predgrađa, Osluškujući njegovu dušu – čitajući svoga oca, Crni album i Nešto da ti kažem)“, dana 18.06.2015. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Faruk Hasanhodžić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Srednjovjekovna Bosna u periodu anarhije i nadmoći oblasnih gospodara od smrti Tvrtka I 1391. do početka druge vladavine kralja Tvrtka II Tvrtkovića 1421./22. - pogled na političku, privrednu i društvenu situaciju", dana 18.06.2015. godine u 8,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ervina Halilović, diplomirana pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Historijsko pravna analiza razvoja instituta braka u rimskom, osmanskom i savremenom pravu na području Bosne i Hercegovine“,  dana 15.06.2015. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedima Smajić, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Struktura stanovništva kao faktor demogeografskog razvoja općine Banovići“, dana 12.06.2015. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adela Čokić, dipl.socijalni pedagog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Obilježja ponašanja i emocionalna prilagođenost kod hronično hospitalizirane djece i adolescenata”, dana 12.06.2015. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Inela Durić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Percepcija porodičnih odnosa i agresivno ponašanje adolescenata srednjoškolske dobi“, dana 12.06.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Bešlagić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mreže integriranih socijalnih usluga u institucijama sistema socijalne zaštite“, dana 04.06.2015. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Dindić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Analysis of Directionality in Bilingual Processing Based on the Model of Target Text Assessment (Analiza direkcionalnosti u dvojezičnom procesuiranju prema modelu procjene ciljnog teksta)“, dana 04.06.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Begić dr Jasna, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Neopterin u predikciji i ishodu neonatalnih infekcija“, dana 03.06.2015. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mersida Čolić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mofostilemi u romanu Envera Čolakovića Legenda o Ali-paši“, dana 03.06.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Ahmetbašić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kulturno-prosvjetne prilike u Gračanici na razmeđu 19. i 20. stoljeća“, dana 03.06.2015. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nerma Mešanović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga nastavnika razredne nastave u kreiranju vannastavnih aktivnosti kod učenika nižih razreda osnove škole“, dana 02.06.2015. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanel Salkičić, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Morfološka diferencijacija populacija vrste (lissotriton vulgaris linnaeus, 1758)  na prostoru sjeveroistočne Bosne", dana 29.05.2015. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Zahida Binakaj, magistra farmacije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Farmaceutska njega kod pacijenata oboljelih od depresije", dana 28.05.2015. godine u 17,00 sati u Amfiteatru I Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Fazila Bećarević, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost sistema za prečišćavanje tehnoloških voda na pogonu separacije RMU 'Banovići'“, dana 22.05.2015. godine u 14,15 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Mušanović,   javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Populacijska politika s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“, dana 22.05.2015. godine  u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Muhedinović, dipl. ing teh., branit će magistarski rad pod naslovom: „ Ključne determinante strategije upravljanja vremenom menadžera u javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine”, dana 21.05.2015. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanja Grbić, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Nutritvne vrijednosti ishrane djece i adolescenata oboljele od šećerne bolesti tip 1", dana 19.05.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta
 
 • Selma Muhtarević, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrauličke pojave pri gravitacionom cjevovodnom transportu slanice od Rudnika soli Tuzla do potrošača“,dana 15.05.2015. godine u 14,15 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Elvira Halilović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: "Ispoljavanje anksioznosti, depresivnosti i agresivnosti kod institucionalizovanih adolescenata", dana 13.05.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Mušić, dipl.def. oligofrenolog,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Ispitivanje stavova djece osnovnoškolske dobi prema inkluzivnom obrazovanju”, dana 12.05.2015. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Dževlan, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Modeliranje elemenata otvorenih visokonaponskih rasklopnih postrojenja u proračunima atmosferskih prenapona”,  dana 15.05.2015. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Enes Ajanović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Mogućnosti za unapređenje prakse zaštite okoliša pri poslovanju rudnika uglja u FBiH“,dana 08.05.2015. godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dino Haračić, bachelor inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Revitalizacija sinhronog generatora u svrhu produženja životne dobi”,  dana 06. 05.  2015. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Nukić, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Integracija sistema upravljanja kvalitetom i okolinom u elektrodistributivnim preduzećima“, dana 06.05.2015.godine, u 14 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jelena Blažeković, prof. razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uloga asistenta u podršci djece sa posebnim potrebama u osnovnoj školi”, dana 28.04.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Armin Osmanović, dipledukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Analiza profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih sa invaliditetom na području grada Mostara”, dana 28.04.2015. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Maida Selmić, bachelor prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Uticaj primjene procesa ekstruzije na sastav i kvalitet ekstrudirane smjese nusprodukata prehrambene industrije“, dana 25.04.2015.godine, u 12,00 sati sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adin Mehić, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Uticaj metala na mitotičku aktivnost ćelija i hromozomsko ponašanje meristema Allium cepa“, dana 24.04.2015. godine  u 14,30 sati   u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmin Omić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Specifičnosti upravljanja bilansnom strukturom banke“ dana 24.04.2015. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirnes Mešković,   javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Ispitivanje citotoksičnog i genotoksičnog efekta vode iz akumulacije jezera Modrac Allium cepa testom“, dana 24.04.2015. godine  u 13,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedim Fajić, dipl.inž.sig. i pom., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje rizicima po zdravlje i sigurnost na radu u elektrodistributivnoj djelatnosti“, dana 24.04.2015.g. u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nermina Stjepić, dipl.defektolog logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Socijalna distanca studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prema osobama s intelektualnim teškoćama“, dana 24.04.2015. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sadmir Tursunović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Trend rezultata muških disciplina sportskog plivanja ostvarenih na svjetskim prvenstvima”, dana 22.04.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli