Objave odbrana magistarskih i završnih magistarskih radnji

 

 • Sanja Halilčević, profesor razredne nastave,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća u nastavi matematike", dana 02.04.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Edina Ferhatović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Uloga socijalnih institucija u zaštiti djece od zlostavljanja putem interneta", dana 31.03.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Aida Čokić, profesor tehničkog odgoja i obrazovanja,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Stavovi nastavnika i roditelja o prednostima i nedostacima usmene i pismene provjere znanja", dana 31.03.2015. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Damir Ćilimković, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:  "Analiza frenčajzing poslovnih aranžmana u Bosni i Hercegovini", dana 30.03.2015. godine u 11,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amel Hajdarević, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Detekcija poremećaja u odabranim sekcijama kotla u termoelektrani primjenom neuronskih mreža”, dana  20.03.2015. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Dedić, diplomiranim socijani radnik, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Rizični faktori pojave maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici", dana 20.03.2015. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli
 
 • Aida Čolić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „ Uticaj revizje učinka na uspješnost poslovanja u javnom sektoru Bosne i Hercegovine“, dana 20.03.2015. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Salem Čamdžić, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Model informatičkih radionica za osobe s invaliditetom”, dana 20.03.2015. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Isada Mahmutović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom „Istraživanje uzroka i strategija za upravljanje konfliktima u bosanskohercegovačkim preduzećima“ dana 20.03.2015. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ajka Baručić, bach.oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Poduzetnička edukacija kao faktor prepoznavanja poduzetničke prilike za pokretanje novog biznisa“ dana 19.03.2015. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Bešlagić, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom „ Teorijski i praktični aspekti ocjenjivanja tržišnog potencijala” dana 19.03.2015. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amir Spahić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Razlike u pokazateljima situacione efikasnosti pobjedničkih i poraženih reprezentacija učesnica svjetskog nogometnog prvenstva 2014. godine”, dana 13.03.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Sadeta Hadžić, doktor medicine, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost gojaznosti i metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika i ocjena svjesnosti problema", dana 13.03.2015. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Zineta Dedić, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: "Simulacija i mjerenje amlitudske raspodjele impulsa pomoću organskih scintilatora", dana 06.03.2015. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Marija Pavić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Povezanost osobina ličnosti i tipova profesionalnih interesovanja“, dana 04.03.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Adisa Džuzdanović, bach. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Efekti programa pomoći Europske unije na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ dana 04.03.2015. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Halilović,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Oblici rada u nastavi gramatike u osnovnoj školi“, dana 03.03.2015. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Naida Kolonić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Metodička interpretacija romana Ponornica Skendera Kulenovića u srednjoškolskoj nastavi", dana 03.03.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Kabil dr Edin, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Hirurška revaskularizacija miokarda kod pacijenata sa stenozom glavnog stabla lijeve koronarne arterije i karotidnih arterija“, dana 28.02.2015. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Salkić Senada, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Stavovi društva i nivo socijalne distance prema osobama oštećena vida”, dana 27.02.2015. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samra Mahmutović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga primarne socijalne mreže u prevenciji prestupničkog ponašanja mladih“, dana 27.02.2015. godine u 13,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dušan Mišković, prof. fizičkog vaspitanja, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi i motivacione determinante djece i roditelja ozrenskog područja prema obuci plivanja”, dana 26.02.2015. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Elida Ademović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Specifičnosti menadžmenta inovacija u farmaceutskoj industriji“, dana 26.02.2015. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Armela Karadarević,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Uticaj nastavnika na poticanje kreativnosti učenika u savremenoj nastavi muzičke kulture", dana 25.02.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Gazibegović Alisa, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod naslovom „Značaj  faktorske analize u utvrđivanju ključnih izvora konkurentske prednosti preduzeća“ dana 24.02.2015. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Mujčinović Majda, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Agresivno ponašanje djece i mladih sa lakim intelektualnim teškoćama”, dana 20.02.2015. godine u 12,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nuridin Jasmin, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: “Izdavanje kaznenog naloga u skraćenom krivičnom postupku”, dana 20.02.2015. godine u 11,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Čamdžić Amela, dipl. def. oligofrenolog, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: "Procjena funkcije škole za djecu sa intelektualnim teškoćama", dana 20.02.2015. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nuridin Jasmina, diplomirana pravnica, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:“Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, dana 20.02.2015. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Hasić Lejla, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Glavni pretres pred Međunarodnim krivičnim sudom“, dana 19.02.2015. godine u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jahić Azra, diplomirana pravnica, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Pravo na suđenje u razumnom roku kao bitan aspekt prava na pravičan postupak iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, dana 19.02.2015. godine u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ždralović Mirela, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Agresivnost i vršnjačko nasilje kod učenika osnovnih škola”, dana 19.02.2015. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Nezirović Muris, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Projektno poslovanje rudarskih preduzeća u površinskoj eksploataciji“, dana 16.02.2015. god. u 13,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Krdžić Sanela, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Samopoštovanje učenika s intelektualnim teškoćama”, dana 16.02.2015. godine u 12,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Javrić Azira, dipl. def. oligofrenolog,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Uticaj hortikulturne terapije na osobe s intelektualnim teškoćama”, dana 16.02.2015. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Hadžić Azur, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Organizaciona struktura sportskih kolektiva”, dana 13.02.2015. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Đug Sabina, dipl. def.logoped,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Dijadohokineza kod djece sa artikulacijskim poremećajima”, dana 12.02.2015. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ismihana Sarač, dipl.inž.geol., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Stabilnost kosina u škriljcima i uslovi sanacije”, dana 12.02.2015. god. u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Hrustić Senad, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Stavovi nastavnika osnovne škole o komunikaciji nastavnik-učenik“, dana 12.2.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Huremović Vesna,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Socijalno poduzetništvo kao aktivna mjera socijalne politike zapošljavanja mladih", dana 11.02.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Šuvalić Armin, bachelor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Anglicisms in the IT Lexicon of Bosnian/Croatian/Serbian Language: English Omnipresence or the Lack of Linguistic Creativity (Anglicizmi u oblasti informatike u leksikonu b/h/s jezika: dominacija engleskog jezika ili nedostatak jezičke inovativnosti)“, dana 11.02.2015. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Irmela Ćosić, javno će braniti  završni magistarski rad pod nazivom: "Ličnost, percepcija stresa i akademsko sagorijevanje", dana 11.02.2015. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Malkić Amela, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Strane direktne investicije u Jugoistočnoj Evropi: geoekonomski aspekt“, dana 11.02.2015. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Amidžić Jasmin, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena površinske glodalice u procesu kopanja otkrivke na PK Vrtlište“, dana 10.02.2015. god. u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mekanović Amra, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Uticaj sistema internih kontrola na dugoročnu finansijsku održivost nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini“, dana 10.02.2015. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Đogić Muhibija,  javno će braniti završni  magistarski rad pod nazivom: „Faktori bezbjednosti u drumskom saobraćaju“, dana 09.02.2015. godine u 10,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Latifović Faruk, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Pravni aspekti javno – privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini,sa posebnim osvrtom na pravnu stečevinu Evropske unije“, dana, 07.02.2015. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Idrizović Aida, bachelor-inž. rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje brzine izrade podzemnih prostorija mašinom AM 50z-w uz podgrađivanje ankernom podgradom za uslove Rudnika „Podzemna eksploatacija RMU Banovići' d.d. Banovići“,