ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADOVA

 

 • Almir Sulejmanović, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Simulacija robotske ćelije u auto industriji, uz poseban osvrt na simulaciju tehnologija robota kroz primjer zasnovan na DAIMLER-ovom ITW4 standardu i KUKA robotima”,  dana 29. 12.  2014. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasminka Sukanović, dipl. oec., javno će braniti  magistarski rad na  pod naslovom: „Uloga internog nadzora u otkrivanju i sprečavanju prevara i grešaka u poslovanju preduzeća ", dana 26.12.2014. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Amela Avdibašić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uticaj organizacijskog dizajna na razvoj intrapoduzetništva u velikim preduzećima“, dana 24.12.2014. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Mirheta Junuzović, dipl.ing. prehrambene tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje zdrastvenom sigurnošću snabdjevanja vodom-studija slučaja na gradskim i prigradskim naseljima općine Srebrenik“, dana 23.12.2014.godine u 15,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 • Amira Jahić, magistra farmacije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom : „Uticaj upotrebe steviozida i sorbitola na teksturu i senzorna svojstva tableta za žvakanje sa ß-glukanom kao aktivnom supstancom ", dana 22.12.2014. godine u 12,00 sati u amfiteatru Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amela Bešlagić, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Ključne determinante potrošačkog etnocentrizma u Bosni i Hercegovini", dana 22.12.2014. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Elma Mehić, bachelor ekonomije javno će braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj web društvenih mreža na marketinške aktivnosti auto kuća u Bosni i Hercegovini", dana 22.12.2014. godine u 09,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Adi Mujičić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Razlike u antropološkim dimenzijama košarkaša kadeta u odnosu na ostvareni takmičarski rezultat”, dana 18.12.2014. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Farizada Malkić, javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom:„Feministička književna teorija: interpretacija romana za djecu“, dana 17.12.2014. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina Bešo, bachelor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom: „Tradicionalni i savremeni oblici rada u nastavi književnosti – epoha realizma“, dana 16.12.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dijana Kovačević, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja kod izgradnje hidroakumulacija za potrebe vodosnabdijevanja“, dana 12.12.2014. godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Muniba Mehmedović, prof. sociologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Specifičnosti tretmana osuđenih lica sa različitim nivoom rizika i potreba u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli“, dana 12.12.2014. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 
 • Mario Antić, dipl.inž.sig., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Integracija standardnih operativnih postupaka interveniranja kod izvanrednih događaja u zračnoj luci Split“, dana 05.12.2014. godine u 11 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasminka Mehinbašić, bachelor engleskog jezika i književnosti,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kontrastivna analiza neologizama u jeziku interneta (Contrastive Analysis of Internet Neologisms)“, dana 04.12.2014. godine u 12,30 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alma Bahić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Usporedba tradicionalnih i savremenih metoda rada u nastavi bosanskog jezika i književnosti", dana 02.12.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Muhidin Musić, prof.geografije,  javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: "Kartografska i grafička sredstva u nastavi geografije“, dana 28.11.2014. godine u 14,00 sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Anel Ismailović, profesor biologije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Polimorfizmi mitohondrijalnih DNK (mtDNK) haplogrupa u populaciji Roma tuzlanske regije“, dana 28.11.2014. godine  u 12,00  sati  u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Samir Jusufović, profesor tehničkog odgoja i informatike, javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom: „Prednosti zamjene fosilnih goriva biomasom u sistemima grijanja školskih objekata“, dana 28.11.2014. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Jasmina Dedić, profesor hemije,  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Uticaj mineralnih materija na aktivnost i funkciju citohroma C animalnog porijekla", dana 28.11.2014. godine u 9,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološkog-građevinskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ahmet Banjić, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Razlike morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti rukometašica juniorskog uzrasta koje se takmiče u Ligi  TK”, dana 26.11.2014. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Pero Radovanović, profesor historije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:" Kultura Semberije na razmeđu XIX i XX vijeka", dana 26.11.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirzet Šehić, dipl. oec., branit će završni magistarski rad pod nazivom: "Uloga srednjeg nivoa menadžmenta u implementaciji strategije u rudarskim preduzećima u FBiH", dana 26.11.2014. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Almerisa Moranjkić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Ekonomsko-politička ograničenja socijalnog sektora javne potrošnje u Bosni i Hercegovini“, dana 21.11.2014. godine u  13,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Jovana Bozoljac, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni  magistarski rad pod nazivom: “Razlike morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti kod učenica VI i VII razreda nastalih pod uticajem kinezioloških aktivnosti na ljetnom školskom raspustu”, dana 21.11.2014. godine u 12,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Ivana Kovačević, profesor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:" Pristupi proučavanju matematike u razrednoj nastavi", dana 19.11.2014. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Lejla Halilović, profesor razredne nastave, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:"Matematičke karakteristike djece koja pokazuju nadprosječan/ispodprosječan uspjeh u nastavi matematike", dana 19.11.2014. godine u 11,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Zvorničanin dr Edita, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Epidemiološke  i  kliničke  karakteristike  hospitaliziranih povreda  oka  u  Klinici  za  očne  bolesti  UKCTuzla“, dana 15.11.2014. godine u 14,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Mensur Halilović, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Struktura morfoloških i bazično-motoričkih dimenzija učenica i učenika osnovnoškolskog uzrasta“, dana 14.11.2014. godine  u 14.00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Amila Mujezinović, dipl. edukator-rehabilitator, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Odgojno-obrazovna inkluzija u kontekstu političke i kulturne različitosti Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske Unije”, dana 13.11.2014. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ibrahim Sarajlić, dipl. ing., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Analiza procesnih parametara procesa sagorjevanja visokokaloričnog biogoriva“ dana 08.11.2014. godine u  11,00 sati u sali Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Perić-Fejzić dr Mara, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uticaj intrapartalnih riziko faktora na nastanak rane neonatalne infekcije“, dana 07.11.2014. godine u 16,00 sati u Amfiteatru II Medicinskog fakulteta Unierziteta u Tuzli
 
 • Besim Hodžić, dipl.oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Uticaj stepena razivjenosti učeće organizacije na uspješnost poslovanja bosanskohercegovačkih preduzeća”  dana 05.11.2014. godine u  16,30 sati u sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Elmedina Husejnović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:„Semantičko polje SMRT u njemačkoj i bosanskoj frazeologiji“, dana 05.11.2014. godine u 13,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Dindić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:"Percipirana roditeljska podrška u afirmaciji djece za bavljenje sportskom aktivnošću“, dana  05.11.2014. godine u 12,00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Amra Smailagić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Utjecaj vjetroelektrana  na ugaonu stabilnost električki bliskih hidroelektrana”, dana 05.11.2014. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Adisa Avdić, dipl. ing. teh., javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom“Istraživanje mogućnosti i efekata primjene vapnenih muljeva u procesima neutralizacije kiselih voda“ dana 01.11.2014. godine u 12,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Adisa Beganović, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Uloga metode obračuna troškova po aktivnostima u obračunu cijene koštanja proizvoda“ dana 29.10.2014. godine u  10,00 sati u sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 
 • Mirela Avdibašić, profesor geografije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Urbano-geografski razvoj gradskog naselja Živinice", dana 24.10.2014. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Senka Smajlagić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj tipa osnovnog školovanja na razvijenost receptivnog i ekspresivnog rječnika”, dana 24.10.2014. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Dina Dervišević, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Računovodstveno-finansijski aspeti odlučivanja o outsourcing-u“ dana 22.10.2014. godine u 12,00 sati u sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Zlatan Imamović, dipl. oec., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj industrije cementa na razvoj lokalnih ekonomija Lukavca i Kaknja“ dana 21.10.2014. godine u  12,00 sati u sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Snežana Alič, dipl. glumac, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Glumac u tranziciji“, dana 17.10.2014. godine u 12,00 sati u učionici broj 1 Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 
 • Boris Stjepić, dipl.def.logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Klinička analiza glasa osoba sa intelektualnim teškoćama“, dana 17.10.2014. godine u 12,00 sati u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Vahid Puškarević, javno će braniti zvaršni magistarski rad pod nazivom: „Upotreba metafora u političkom diskursu u njemačkoj i bosanskoj štampi“, dana  16.