ODBRANE MAGISTARSKIH RADNJI

 
 • Džemal Kovačević, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Primjena  nelinearne  FE  simulacije  u  razvoju sklopova  za  vezu  karoserije  i  pokrova automobila  izrađenih  iz  lima", dana 28.11.2012. godine  u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzla
 
 • Bošnjić dr Jasmina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Funkcija pluća u pacijenata sa metaboličkim sindromom", dana 27.11.2012. godine u 14,30 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla
 
 • Ivanić dr Dijana, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:'' Učestalost bolnog zgloba u dječijoj dobi ''dana 27.11.2012. godine u 16,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla,
 
 • Muharem Bajraktarević, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: «Problem ekstrateritorijalnog dejstva sudskih odluka», dana 24.11.2012. godine, u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Ismir Hajdarević, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Strukturno-tektonske karakteristike bosanskog fliša u slivu Stavnje“,dana 23.11.2012.godine, u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirela Uljić, dipl.ing.građevine, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:“Uticaj zagađivača u slivu rijeka Spreča i Turija i dotok vode u akumulaciji Modrac, kao determinante kvaliteta vode akumulacije Modrac“, dana 23.11.2012. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirza Bećirović, dipl.inž.maš. javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje i simulacija mehatroničkih radnih stanica sa ciljem sinhronizacije i automatizacije tehnološkog procesa“, dana 23.11.2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla
 
 • Amir Tursunović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje rudarskim objektom u funkciji razvoja-primjer Površinski kop Dubrave“,dana 22.11.2012.godine, u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Enis Barčić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:“Kombinovanje eksperimentalnih i numeričkih metoda u postupku razvoja proizvoda u automobilskoj industriji“, dana 16.11.2012. godine  u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzla
 
 • Elvedina Numanović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:„Numeričko modelovanje i kompjuterska simulacija konstrukcije trasnportnih puteva na površinskim kopovima RMU Banovići“,dana 15.11.2012.godine, u 13,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Emir Bečić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:"Modernizacija i primjena savremenih metoda regulacije brzine pogona dizanja (punjenja) kašike cikličnih bagera“,  dana 13.11.2012. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Međedović dr Anis, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Izbor tehnike fakoemulzifikacije tvrde  katarakte", dana 09.11.2012. godine u 14,00 sati u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Elvir Ćosić, dipl. kriminalist, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Priroda i karakteristike postupanja službenika u primjeni carinskih i poreskih propisa", dana 08.11.2012. godine u 18,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Dženana Adilović, dipl.def.tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Funkcija binokularnog vida postoperativno kod esotropie i njegovo funkcionalno poboljšanje nakon ortoptičko-pleoptičkog tretmana“, dana 05.11.2012. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirnesa Baraković Nurikić dipl.ecc., javno će braniti magistarski rad pod naslovom “Specifičnosti upravljanja rizicima u islamskom bankarstvu” dana 03.11.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Sanela Meholjić, dipl.oec.,  javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uticaj strukture tržišta lične potrošnje na inflaciju u Bosni i Hercegovini” dana 03.11.2012. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Halilčević-Hodžić dr Mirela, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Serumski  markeri  i sistolna funkcija lijevog ventrikula u akutnom infarktu miokarda kod pacijenata sa dijabetesom TIP 2", dana 02.11.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Enisa Salkić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Utjecaj uvjeta solubilizacije Cd (II) ditizonata na kvantitativno  određivanjen Cd (II)-iona“, dana  01.11.2012. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Fajić dr Seudina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Kvalitet života u gastroezofagijalnoj refluksnoj bolesti", dana 01.11.2012. godine u 11,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Osmić-Bajrić dr Edina, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Primarni nefrotski sindrom u proliferativnim i neproliferativnim glomerulonefritisima'', dana 27.10.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Armin Kunosić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:  “Analiza i sinteza mehanizma mehatroničkog modula za promjenu stepena prenosa“, dana 24.10.2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzla
 
 • Adi Đug, dipl.def. surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Kognitivna spaciocepcija gluhe djece“, dana 22.10.2012. godine u 13.00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Jelena Vićanović, dipl.ing.tehnologije, javno braniti magistarski rad, pod naslovom:“Razvoj anaerobnog granularnog mulja u laboratorijskom reaktoru za tretman otpadnih voda prehrambene industrije“, dana 02.11.2012. godine u 13,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Asmir Nišić, dipl.ing.tehnologije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:“Uticaj fizikalno hemijskih parametara na izbor metode za biološki tretman gradskih otpadnih voda“, dana 02.11.2012. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Alma Salkić, magistra farmacije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Primjena metode tečne hromatografije pod visokim pritiskom za ispitivanje stabilnosti moksifloksacina u tabletama", dana 15.10.2012. godine  sa početkom u 13,00 sati u Sali za sjednice Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  
 
 • Alem Jusufagić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Koncept PAC kontrolera i NI analiza slučaja“ dana 12. 10. 2012. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Almedin Zahirović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Razvoj navojno – prihvatnog spoja segmentnog reznog alata za proces obrade bušenjem visokolegiranog Cr-Ni čelika" dana 12.10.2012. godine sa početkom u 12,00 sati,  u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzla
 
 • Almir Brčaninović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:   "Modelovanje i simulacija rada fluorescentne lampe sa prigušnicom“ dana 10.10.2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Razim Nuhanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:"Mogućnosti primjene sistema za lokaciju udara groma u elektroenergetskom sistemu BiH", dana 09.10.2012. godine u 14,oo sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 
 • Sabina H.Halilović, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: "Morfološko-taksonomske i ekološke osobenosti američkog somića (rod Ameiurus, Rafinesque, 1820) iz akumulacije Modrac“, dana  05.10.2012. godine  u 14 sati u Sali broj: 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Senad Memić, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine Gračanica", dana  05.10.2012. godine u 10 sati, u Sali broj: 211  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 
 • Nedim Muftić, dipl.def. surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Komparativna analiza pisanog oblika izražavanja djece sa govorno-jezičkim smetnjama i slušno oštećene djece“, dana 29.09.2012. godine u 11.00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Edin Brigić, profesor biologije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: „Lišajevi kao bioindikatori kvaliteta zraka na području Tuzle i okoline ", dana 28.09.2012. godine sa početkom u 15,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta   
 
 • Osmanović dr Enes, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: ''Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti srca kod mladih osoba'', dana 28.09.2012. godine u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Eldin Šabanović, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim sposobnostima i stepenu deformiteta stopala učenika i učenica I razreda osnovne škole“, dana 27.09.2012. godine u 14.00 sati,  u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Muhamed Smajlefendić, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Nivoi transformacionih procesa antropoloških dimenzija plivača uzrasta 9-14 godina pod uticajem različitih kondicijskih programa“, dana 26.09.2012. godine u 14.00 sati u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Bačaj dr Dubravka, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Etiologija i učestalost grudne boli u djece“, dana 25.09.2012. godine, sa početkom u 15,00 sati u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Saher Aghbar, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razlike u morfološkim dimenzijama, karakteristikama tjelesnog sastava  i gipkosti kod žena od adolescencije do zrele dobi“, dana 24.09.2012. godine u 14.00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 
 • Ferhat Bradarić, dipl.oec. , javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Trezorsko poslovanje i finansiranje javnog sektora jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini“ dana 24.09.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Šefik Sarajlić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Optimalizacija tehnoloških faza komorne metode otkopavanja u jami 'Đurđevik' RMU Đurđevik“, dana 21.09.2012.godine, u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Larisa Hadžić,  javno će braniti magistarski rad  pod nazivom:"Historijski izvori o Bosni i Hercegovini nastali u radu Komunističke partije Jugoslavije od 1945. do 1952. godine", dana 20.09.2012. godine u 10,00 sati u amfiteatru A1 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mirjana Crvenković, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom «Poslovna politika banke u funkciji povećanja učinkovitosti multiplikacije depozita» dana 05.09.2012.godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Indira Džeko, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Uvozna supstitucija u funkciji ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine“ dana 04.09.2012. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Azra Sadadinović, dipl.oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom „ Uticaj socijalnog kapitala malih i srednjih preduzeća na ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini” dana 29.08.2012. godine u  10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Unuverziteta u Tuzli
 
 • Nihad Omerović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Optimizacija veličine zazora sekundarne udarno rotacione drobilice pri preradi krečnjaka“, dana 28.08.2012.godine, u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Mersad Musić, profesor fizike javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Detekcija eksplozivnih materijala primjenom neutronske aktivacione analize", dana 27.08.2012. godine  u 14,00 sati u Sali broj: 105 na Prirodno-matematičkom fakultetu
 
 • Vanja Rizvić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Upravljanje medicinskim otpadom, kao kategorijom opasnog otpada, na području Tuzlanskog kantona“, dana 22.08.2012. godine u 11,00 sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Ankica Čanić, dipl.oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uticaj interne kontrole na povećanje efikasnosti poslovanja u bosanskohercegovačkim bankama“ dana 22.08.2012. godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Tuzli
 
 • Alma Kovačević-Rahmanović, dipl.oec. javno će braniti magistarski rad pod naslovom „Uzroci i ekonomske posljedice podzastupljenosti žena na menadžerskim pozicijama u javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine“, dana 14.07.2012. godine u  9,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 
 • Medžid Hasković, profesor geografije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Kreativnost u nastavi geografije", dana  12.07.2012. godine u Sali broj: 111,   sa početkom u 14,00 sati  na Prirodno-matematičkom fakultetu