ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

Jelena Filipović, dipl. oec., branit će  magistarski rad pod naslovom: „Savremene metode upravljanja troškovima u funkciji poboljšanja konkurentske prednosti proizvodnih preduzeća u BiH“, dana  06.04.2017.  godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Zlata Ibrišimović dipl.ing.tehnologije,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Uticaj CaO i MgO u sistemu Al2O3-SiO2-CaO-MgO na kvalitet tehničke keramike”, dana 24.03.2017.godine, u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edis Kametović, dipl. kriminalista, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom: „Etiologija i fenomenologija prestupništva mladih na području Tuzlanskog kantona“, dana 14.03.2017. godine u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Kušljugić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Bosnian-Herzegovinian Secondary School Students’ Success and Failure Attributions in Learning English as a Foreign Language“(Atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika)“, dana 10.03.2017. godine u 09,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amar Kikanović, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Poreska konkurencija u sistemu oporezivanju dobiti preduzeća“, dana  08.03.2017.  godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amra Lapandić, dipl. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Uticaj primjene strategija materijalne i nematerijalne motivacije na ostvarivanje organizacijskih ciljeva u rudnicima uglja na području FBiH“,  dana  28.02.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Tatjana Mišić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi neodređenosti geotehničkog modela terena i efikasnost mera i sanacije klizišta u Brčko distriktu“, dana 24.02.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Enisa Selimović, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Kolizione norme za određivanje visine izdržavanja djeteta u pravu Bosne i Hercegovine i Evropske unije“, dana 23.02.2017. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emina Subašić, bachelor hemije,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena uticaja vremenskih nepogoda na hemijski sastav i sadržaj teških metala u rijekama Bosna i Usora“, dana 23.02.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Arnela Požegić, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Odgovornost bračnih partnera za obaveze prema trećim osobama“, dana 23.02.2017. godine u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amel Mujkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost pedagoške klime u razredu i kretivnost nastavnika”, dana 22.02.2017. u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Halima Kadrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Domaća zadaća kao faktor razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole”, dana 20.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aida Vrabac Trnačević, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja”, dana 17.02.2017. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Sabaheta Pavitinović, dipl. oec., branit će   magistarski rad pod naslovom: „Uticaj e-marketinga na unapređenje uslužnog procesa banaka“,  dana  16.02.2017. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Delić,  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona”, dana 16.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Semir Nakičević, dipl.inž. građevinarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Tečenje vode u kanalima neprizmatičnog poprečnog presjeka u funkciji Manningovog koeficijenta hrapavosti i nagiba kosina“, dana 16.02.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Lejla Mehmedović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kontrastivna analiza konceptualne metafore 'ljudi su životinje' u njemačkom i bosanskom jeziku“, dana 15.02.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Meliha Džindo, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike krečnjaka planiranih za odsumporavanje u termoelektranama“, dana 07.02.2017. godine  u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mario Zovko, bach. oec., branit će završni  magistarski rad pod naslovom: „Utjecaj personalizacije temeljene na bazama podataka na poslovni uspjeh preduzeća“, dana  03.02.2017.  godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nenad Džanić, profesor hemije,  javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom : „Dizajniranje sinteze supstituiranih indola“, dana 03.02.2017. godine u 11,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Mirnes Petinić, dipl.ing.zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Specifičnosti implementacije nitratne direktive u Bosni i Hercegovini“,dana 30.01.2017.godine, u 11,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzl

 

Elvedin Ibišević, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Modernizacija  EMP sa kliznokolutnim asinhronim motorima kod tračnih transportera“, dana 27.01.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Edvina Ibradžić, bachelor geografije,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Frekvencija mikronukleusa u eritrocitima Babuške (Carassius gibelio) iz  jezera Hazna i Vidara“, dana 27.01.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Hamzić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/15. godine“, dana 26.01.2017. u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Senad Kapetanović, dipl. oec., branit će magistarski rad pod naslovom: „Upravljanje troškovima primjenom metode obračuna troškova po narudžbi u funkciji konkurentnosti preduzeća“, dana 26.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Dženana Haračić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Inženjerskogeološke karakteristike područja Trstionica kod Kaknja“, dana 23.1.2017. godine sa početkom u 12 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jasna Salihović, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Povezanost kliconoštva s Staphylococcus aureus između nastavnog osoblje i djece u vrtiću i srednjoj školi“, dana 20.01.2017. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Hanika Uka, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The use of educative cartoons as a multimedia source of vocabulary input in a young learners ELT classroom”/„Upotreba edukativnih crtića kao multimedijalnog izvora za usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi“, dana 18.01.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amir Mujkić, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza kontrole pristupa sistemu upotrebom RFID tehnologije i oblaka“, dana 16.01.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Elmin Halilović,   javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Kvalitet životne sredine područja općine Kladanj”, dana 13.01.2017. godine u 14,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Rajla Kurtović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Epski pjevač Mujo Velić“, dana 13.01.2017. godine u 13,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Emir Muratović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Zadaci različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskog jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole“, dana 12.01.2017. u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amela Hamamdžić, diplomirani defektolog tiflolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama“, dana 12.01.2017 u 13,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Terzić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Produkcijske i recepcijske karakteristike webradijskih stanica u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini“, dana 12.01.2017. godine u 10,30 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Pirić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor samoefikasnosti i školskog uspjeha djece“, dana 11.01.2017. godine u 11,00 sati  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Irena Božić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod naslovom: “Finansiranje investicionih projekata emisijom municipalnih obveznica“, dana 11.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mehmed Efendić, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom: "Reparacije žrtvama genocida u Srebrenici", dana 26.12.2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19