ODBRANE MAGISTARSKIH I ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI

 

Sandra Đapo, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Uticaj ekoloških faktora sredine na krvnu sliku pasa na području TK“, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 16,00 sati na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Azra Čičkušić, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: "Zdravstvena ispravnost vode sa javnih česmi na području Tuzlanskog kantona“, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 12,00 sati na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ajla Mehinović, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Analiza tržišta unaprijeđenja energetske efikasnosti industrijskih elektroenergetskih sistema u Bosni i Hercegovini“, dana 14.07.2017. godine u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Nermin Kadrić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Geotehnički uslovi sredine kao uticajni faktor na projektovanje dijela autoceste Tuzla-Žepče“, dana 13.07.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Jelena Bršadinac, bachelor inženjer zaštite okoline, braniti završni magistarski rad pod nazivom: "Izdvajanje i skladištenje ugljičnog dioksida – stanje tehnike i moguće alternative", dana  13.07.2017. godine u 10,00 sati u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alija Kupusović, bachelor ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uticaj harmonica na gubitke i životni vijek transformatora“,dana 10.07.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Nijaz Vehab, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija rada mehanizovanog širokog čela u rasjednim zonama OP P-V jame 'Seoce' RMU Kakanj“, dana 10.07.2017. godine sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Alma Stjepić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prednosti sistema daljinskog grijanja u osnovnim školama na području grada Tuzle“, dana 07.07.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Begović, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komprarativnopravna analiza novčane kazne u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj u period od 2003-2013. godine”, dana  06.07.2017. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Edisa Softić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Uloga notarijata u cilju osnivanja, poslovanja i prestanka privrednih društava u Bosni i Hercegovini”, dana 05. 07.  2017. godine u 13,00 sati  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Nermina Šrndić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Morfo-sintaktički aspekti dvojezičnog procesuiranja prema modelu analize grešaka“(Morpho-syntactic Aspects of Bilingual Processing Based on the Model of Error Analysis), dana 05.07.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmina Mujić, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Usluge u oblaku telekom operatora za poslovne korisnike“, dana 04.07.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Anela Huremović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza direktnih govornih činova u self-help knjigama (Analysis of Speech Acts of Directives in Self-help Books), dana 04.07.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mehmedalija Taletović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Jezičke osobitosti rukopisne zbirke pjesama “Narodno cvijeće” Safvet bega Bašagića”, 04.07.2017. godine u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Selimović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju kod adolescenata“, dana 03.07.2017. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirela Nukić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Ocjenivanje učenika sa teškoćama u razvoju u inkluzivnoj nastavi“, dana 03.07.2017. godine u 10,30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Kovačević, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Ekološko-ekonomski aspekti prikupljanja i recikliranja polimernih materijala u postrojenju za recikliranje komunalnog otpada na deponiji „Desetine“ Tuzla“, dana 29.06.2017. godine u 14,00 sati u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alem Merdić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Ekonomska konvergencija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji”, dana 29.06.2017. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aldin Džinić, bachelor inžinjer geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom: „Izbor mjera sanacije kod saobraćajnice zahvaćene klizištima u složenim geotehničkim uslovima“, dana 23.06.2017. godine sa početkom u 14,30 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Irma Hodžić, bachelor inženjer zaštite okoline, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Primjena mulja iz procesa prečišćavanja sirove slane vode kao komponente za fitoremedijaciju i proizvodnju geopolimera“, dana 23.06.2017. godine u 12,00 u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aida Smajić, profesor hemije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Ispitivanje topivosti polistirena u eteričnim uljima“, dana 19.06.2017. godine u 14,00 sati u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Jasmin Zuhrić, dipl. ing. prehr. tehnologije, braniti završni magiostarski rad  pod nazivom: “ Kvalitet i zdravstvena sigurnost pilećih hrenovki različitih proizvođača“, dana  16.06.2017. godine u 10,00 sati u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Ajla Makul, dipl. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Energetsko – ekonomski potencijal biomase u Zeničko – Dobojskom kantonu“, dana 15.06.2017. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli

 

Edita Nurković, bachelor hemije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Ispitivanje uloge tenzida kao alternativnih liganada za uklanjanje Pb(II) iona preko tečnih membrana“, dana 14.06.2017. godine u 15,00 sati u Amfiteatru (sala I) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Berbić, bachelor oec., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Uticaj korporativnog imidža na kupovinu usluga osiguravajućih društava", dana 14.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Alma Bećirović, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Anglizmi u ekonomskom registru u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (Anglicisms in the Economy Register of the Bosnian/Croatian/Serbian Language)”, dana 14.06.2017. godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Selma Hukić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Adekvatnost bankarske podrške investicionom finansiranju srednjih i velikih proizvodnih preduzeća”, dana 13.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Amer Delić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Psihosocijalni aspekti zadovoljstva životom studenata“, dana 13.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Almira Smajić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ugovorna odgovornost za naknadu štete sa osvrtom na uporedno zakonodavstvo“, dana 12.06.2017. godine u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Aldijana Aličković Žunić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Pedagoški uticaj razrednika na razvoj pozitivnih osobina kod učenika osnovne škole“, dana 12.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirjana Krešić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i samopoimanja adolescenata“, dana 12.06.2017. godine sa početkom u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Mirsad Muhamedbegović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Upotreba složene rečenice u pismenim sastavima učenika od trećeg do petog razreda osnovne škole“, dana 09.06.2017. godine sa početkom u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Hidajet Klapić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom: „Izgradnja modela statističke kontrole kvaliteta u funkciji unaprjeđenja proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine”, dana 29.05.2017. godine   u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20