OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 28.09.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će Danijela Lukić, MA, diplomirani komunikolog dana 27.10.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uticaj odnosa sa javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Vedada Baraković, vanredni profesor, izabrana za užu naučnu oblast „Masovni mediji“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Najil Kurtić, redovni profesor, izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“,
Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, član,
3. dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović, docent, izabrana za užu naučnu oblast „Komunikologija“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filzofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.