OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.12.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Lelić dr Melisa, dana 12.01.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Značaj ekspresije p57 i p53 u dijagnostici kompletne i parcijalne molarne trudnoće i
korelacija sa morfološkim karakteristikama“pred Komisijom u sastavu:1.  dr. sc. Ermina Iljazović, redovni profesor za nastavni predmet “Patologija”
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.  dr. sc. Zlatan Fatušić, redovni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3.  dr. sc. Selma Aličelebić, vanredni profesor za nastavni predmet “Histologija i  embriologija”
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član.


 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.