OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 


OBJAVLJUJEAmra Lapandić, dipl. oec. branit će završni  magistarski rad pod naslovom

 

„UTICAJ PRIMJENE STRATEGIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE MOTIVACIJE NA OSTVARIVANJE ORGANIZACIJSKIH CILJEVA
U RUDNICIMA UGLJA NA PODRUČJU FBIH“ 

 

dana  28.02.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu  završnog magistarskog rada u sastavu:

 


1. Dr. sc. Aidil Kurtić, profesor emeritus za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“,
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli predsjednik
2. Dr. sc. Adisa Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor/ član,
3. Dr. sc. Sabina Đonlagić Alibegović, docent za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje”
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član

 

 

REZIME RADA

Motivacija je jedna od najvažnijih tema u menadžmentu, jer jedino se izgradnjomkvalitetnog motivacijskog sistema može pomoći organizaciji da ostvari svoje ciljeve.
Predmet istraživanja u završnom magistarskom radu je ostvarivanjeorganizacijskihciljeva u rudnicimaugljanapodručjuFederacijeBiH pod uticajemprimjeneodgovarajućihstrategijamaterijalne i nematerijalnemotivacije.
Materijalne strategije motivacije podrazumijevaju materijalnu, odnosno finansijsku stimulaciju u cilju osiguranja i poboljšanja materijalnog položaja zaposlenika i finansijskih kompenzacija za rad. Nematerijalne strategije motivacije odnose se na oblike stimulacija kojima se osigurava da pojedinci mogu zadovoljiti svoje potrebe u preduzeću koje su, u smislu hijerarhije potreba, iznad egzistencijalnih i materijalnih.
Primarnipodacisuprikupljeniprimjenomtehnikeanketiranja, tj.upotrebomanketnogupitnikakaoinstrumentaistraživanja. Prilikomanalizepodatakakorištenesumjeredeskriptivne i inferencijalnestatistike, a dobivenipodacisuobrađeni u statističkomprogramskompaketu Statistical Package for the Social Science (SPSS) 17.0 for Windows. Kao mjerainferencijalnestatistikekorišten je hi-kvadrat test jednoguzorka, jer se empiriskimistraživanjemutvrđivalaučestalostodgovoraispitanikasapredloženimtvrdnjama.
Shodno rezultatima empirijske provjere pomoćnih hipoteza i njihovogpotvrđivanja, centralnaistraživačkahipotezaovograda je prihvaćena, odnosno, pimjenaodgovarajućihstrategijamaterijalne i nematerijalnemotivacijeznačajnoutičenaostvarivanjeorganizacijskihciljeva u rudnicimaugljanapodručjuFBiH.