NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o mobilizacijI Studentskog doma broj I, u posjedu JU Univerzitet u Tuzli za potrebe smještaja gradana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, bez simptoma ili sa slabijim simptomima

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 23.03.2020. god.

 

 

 

Na osnovu člana 21. tačke c), f) i g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu („S1užbene novine TK-a", broj: 10/08 i 8/15), članova 21. i 29. tačka 2) Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („S1užbene novine Federacije BiH", br. 77/06, 5/07 i 32/14), te člana 18. Poslovnika o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite, donosi

 

NAREDBU

 

I

 

Za potrebe smještaja gradana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, bez simptoma ili sa slabijim simptomima, naređuje se mobilizacija Studentskog doma broj I, u posjedu JU Univerzitet u Tuzli.

 

II

 

Za sprovodenje ovc naredbe odgovorni su rektorica JU Univerzitet u Tuzli, direktor Studentskog centra u Tuzli, direktor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, direktor UKC-a Tuzla

 

III

 

Ova naredba stupa na snagu odmah.

 

 

Naredbu možete vidjeti u cijelosti na sljedećem linku:

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o mobilizaciji Studentskog doma broj I, u posjedu JU Univerzitet u Tuzli
Naredbu donosi Kantonalni štab civilne zaštite dana 23.03.2020. godine