Krizni štab Federalnog ministarstva dozvolio kantonima uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 14.06.2020. god.

 

 

 

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva BiH donio je dana, 13.06.2020. godine, Naredbe u cilju sprečavanja eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa širenjem korona virusa.

 

Naredbe kako je saopćeno već 14.06.2020. godine stupaju na snagu. Između ostaloga dozvoljeno je kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

– Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostike-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.

 

– Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i krizni štabovi zdravstvene ustanove s područja kantona da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, te u istim uvaže specifičnosti vezane za kanton.

 

– Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim štabovima zdravstvenih ustanova na području kantona i Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivnena korona virus (SARS-CoV-2) i drugih mjera premaizvorima zaraze.

 

– Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.

 

– Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora u skladu sa preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo kantona.

 

– Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

 

– Obvezuju se kantonalna ministarstva zdravstva, krizni štabovi i kantonalnih ministarstava zdravstva i krizni štabovi zdravstveneih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

 

– Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

 

– Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP kantona

 

– Uprave policije da u skladu s tačkom IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

 

– Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

– Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da jednom sedmično dostavljaju izvještaj o svom radu Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.