KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.10.2020. god.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 01-4939-1/20
Tuzla, 16.10.2020. godine

 

 

U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33- 5472/20 01.10. 2020. godine i Preporuke KŠ Ministarstva zdravstva TK broj: 01-33- 5473/20 od 01.10.2020. godine, te Preporukama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 01-374-158/20 od 07.10.2020. godine, Rektorica Univerziteta u Tuzli, u svojstvu Komandanta Štaba CZ Univerziteta dana 16.10.2020. godine donosi

 

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19)
UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE

 

 

I CILJ DONOŠENJA KRIZNOG PLANA

 

Donošenje ovog Kriznog plana ima za cilj dalje praćenje epidemiološke situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COV1D-19), te podizanje i promoviranje svijesti zaposlenika, studenata i angažovanih spoljnih saradnika kako bi se zaraza sporije širila minimizirala.

 

II ORGANIZACIJA NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AK. 2020/21 GODINI

 

Nastava klasični način i kombinovani model

 

Nastava, ispiti i odbrane završnih radova na sva tri ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2020/21. godine, organizovati će se na klasičan način ili kombinacijom klasičnog načina i nastave na daljinu, u zavisnosti od broja studenata na studijskoj godini, broja grupa za vježbe, broja studenata u grupi za vježbe, raspoloživog prostora primjenom epidemioloških mjera, te svim specifičnostima i zahtjevima studijskog programa fakulteta/ADU, uz primjenu svih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa.

Dekani Fakulteta/ADU će, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, donijeti Krizni plan organizacije i realizacije nastave Fakulteta/ADU kojim se utvrđuje:
- način organizacije nastave za predavanja (u učionici ili kombinovano u učionici i nastave na daljinu), način organizacije vježbi, način realizacije vježbi koje se izvode u nastavnim bazama, način organizacije konsultacija, odbrane završnih radova i sl. za sve cikluse studija/odsijeke/studijske programe/ studijske godine, shodno broju studenata na studijskoj godini i objektu, odnosno lokaciji na kojoj se izvodi nastava,
- način organizacije sjednica NNV/UNV fakulteta/ADU,
- rukovodioci Univerziteta/fakulteta/ADU/centara/službi ili osobe koje oni zaduže vode evidenciju o zaraženim zaposlenicima i studentima, o izdatim rješenjima o samoizolaciji zaposlenika i studenata, te evidenciju o visokorizičnim zaposlenicima i studentima.

 

Direktor Studentskog centra će, u skladu sa Preporukama za studentske domove i Preporukama za rad studentske menze/restorana u sklopu Studentskog doma Univerziteta u Tuzli tokom pandemije COVID-19 od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, donijeti Krizni plan Studentskog centra.

 

Krizni plan Fakulteta/ADU i Krizni plan Studentskog centra je sastavni dio Kriznog plana Univerziteta.

 

II NAČIN PROVOĐENJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA I PREPORUKA NADLEŽNIH ORGANA

 

Rektorica Univerziteta, u skladu sa Naredbama i Preporukama nadležnih organa donosi Uputstva za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od COVID-19 za zapos1enike, spoljne saradnike, studente, koja čine sastavni dio Kriznog plana, a upoznavanje sa istim vrši se putem Dekana Fakulteta/ADU i putem web stranice Univerziteta (www.untz.ba/ akti-uputstva).

 

III POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE COVID 19

 

Postupanje studenata vezano za pojavu COVID 19

- student koji ima povišenu temperaturu obavještava prodekana fakulteta/Akademije i ljekara porodične medicine o toj činjenici, te ostaje kod kuće i slijedi uputstva ljekara. Prodekan proslijeduje informaciju dekanu fakulteta/Akademije,
- studenti postupaju na isti način i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili ako imaju riješenje o samoizolaciji,
- student koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma odmah se udaljava sa nastave o čemu se obavještava rukovodioc organizacione/podorganizacione jedinice koji slučaj prijavljuje higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tuzla. Po napuštanju objekta (prostorije), osoblje zaduženo za higijenu dezinficira prostoriju,
- izostanak sa nastave/ispita, u tom slučaju, će se smatrati opravdanim.

 

Postupanje zaposlenika vezano za pojavu COVID 19

- zaposlenik koji ima povišenu temperaturu obavještava prodekana fakulteta/Akademije i ljekara porodične medicine o toj činjenici, te ostaje kod kuće i slijedi uputstva ljekara. Prodekan proslijeđuje informaciju dekanu fakulteta/Akademije,
- zaposlenici postupaju na isti način i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa i ako imaju riješenje o samoizolaciji,
- zaposlenici koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma odmah se udaljava sa nastave/radnog mjesta o čemu se obavještava rukovodioc organizacione/podorganizacione jedinice koji slučaj prijavljuje higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tuzla. Po napuštanju objekta (prostorije), osoblje zaduženo za higijenu dezinficira prostoriju.

 

IV ODGOVOR NA ORGANIZACIJU RADA U SLUČAJU POGORŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

 

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, te donošenja Naredbe nadležnog organa o zabrani izvođenja nastave/rada u obrazovnim ustanovama, uz organizaciju nastave na daljinu, Rektorica Univerziteta saziva hitnu sjednicu Senata radi donošenja odluke o takvom načinu organizacije nastave, te donosi Uputstvo o organizaciji rada zaposlenika u uslovima "rada od kuće".

 

U slučaju organizacije nastave na daljinu, bliža uputstva o praćenju realizacije nastave nastavnicima, saradnicima i spoljnjim saradnicima fakulteta daju dekani Fakulteta/ADU, u skladu sa opštim aktima Univerziteta.

 

V NAČIN IZVJEŠTAVANJA I OBAVJEŠTAVANJA

 

Operativni tim na nivou fakulteta/ADU kojeg imenuje Dekan organizacione jedinice dužan je sačiniti izvještaj o Kriznom planu organizacije i realizacije nastave (iz tačke II) i podnosi ga Kriznom štabu civilne zaštite Univerziteta na čelu sa Rektoricom jednom mjesečno, a po potrebi i ranije.
Izvještaj o Kriznom planu Studentskog centra sačinjava Direktor Studentskog centra i podnosi ga Kriznom štabu civilne zaštite Univerziteta na čelu sa Rektoricom jednom mjesečno, a po potrebi i ranije.
Rektorica sačinjava izvještaj o Kriznom planu Univerziteta i podnosi ga Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona jednom mjesečno, a po potrebi i ranije.
Sve informacije osoblju Univerziteta i studentima biti će dostupne putem web stranice Univerziteta i fakulteta/ADU, a po potrebi i putem e-maila i telefonskim putem.

 

VI NADZOR NAD PRIMJENOM KRIZNOG PLANA

 

Nadzor nad primjenom Kriznog plana Fakulteta/ADU i primjenom Uputstava Rektorice vrše Dekani fakulteta/ADU.

 

Nadzor nad primjenom Uputstava Tehničke službe vrši šef Tehničke službe.

 

Nadzor nad primjenom Kriznog plana Studentskog centra vrši Direktor Studenstkog centra.

 

Nadzor nad primjenom Kriznog plana Univerziteta u Tuzli vrši Rektorica.

 

Komadant Štaba CZ Univerziteta   

Dr.sci. Nermina Hadžigraić, red.prof.


 

 

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu coronavirusa (COVID-19)  Univerziteta u Tuzli u zimskom semestru akademske 2020/21. godine možete u cijelosti pregledati na sljedećem linku:

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19)  UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE