OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


O B A V I J E S T


Mirjana Krešić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i samopoimanja adolescenata“.


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 12.06.2017. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:
1.Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2.Dr.sc. Almira Isić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici,
3.Dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primjenjene naučne psihološke discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije:  dr. sc. Elvis Vardo, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne psihološke discipline“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

Sažetak
Brojne teorije, kao i ranija sprovedena istraživanja ukazuju na postojanje bitne veze između roditeljstva, odgojnog stila roditelja, te percepcije roditeljskog odnosa prema adolescentu sa razvojem slike o sebi, kao i postojanje spolnih razlika u samopoimanju adolescenata i njihovoj percepciji roditeljskog ponašanja. Predmet istraživanja bio je utvrđivanje odnosa percepcije roditeljskog ponašanja i samopoimanja adolescenata, tj. ispitivanje odnosa različitih dimenzija percipiranog roditeljskog ponašanja i dimenzija samopoimanja adolescenata. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku od 223 učenika četvrtog razreda srednjih škola sa područja tuzlanskog kantona.
U ovom istraživanju kao mjerni instrumenti korišteni su Upitnik PARQ (za mjerenje roditeljskog prihvatanja / odbijanja) i Skala samopoimanja.
Korelacionom analizom, utvrđeno je da ne postoji statistički značajna korelacija percepcije roditeljskog ponašanja sa određenim dimenzijama samopoimanja adolescenata (tjelesni self, emocionalni self, školski self i self budućnosti sa percepcijom ponašanja oca, te školski self, self budućnosti i socijalni self sa percepcijom ponašanja majke). Također, utvrđeno je da je percipirano ponašanje roditelja prema adolescentu u veoma niskoj, i statistički značajnoj korelaciji sa pojedinim dimenzijama samopoimanja (socijalnog selfa sa percipiranom toplinom oca, sa percipiranom očevom agresivnosti, sa očevim zanemarivanjem, kao i tjelesni i emocionalni self sa percipiranim nediferenciranim odbijanjem od strane majke). Regresijskom analizom, nije utvrđeno da percipirano ponašanje oca, kao ni percipirano ponašanje majke objašnjava značajan dio varijanse samopoimanja adolescenata.