OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 18.09.2017. godine

O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Omer Kovčić, dipl. inž. građevinarstva, dana 22.09.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


 
«Upravljanje hidroakumulacijama za višenamjensko korištenje, na primjeru jezera Modrac»,pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Nedim Suljić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Tarik Kupusović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Racionalna i primijenjena hidromehanika“ i „Hidrotehničke građevine i postrojenja“,
Zavod za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član;
3. dr.sc. Gordan Praskalo, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hidrologija“,
Građevinski  fakultet Sveučilišta u Mostaru, član.
 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Rudarsko-geološko-građrvinskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.