Konkursi

 

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 

 

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen 23.02.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 15.02.2017. god.

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana  Fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 04.02.2017. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Konkurs je objavljen 16.01.2017. god.

 

PONIŠTENJE I PONOVNA OBJAVA K O N K U R S A  za izbor i imenovanje 4 člana Upravnog odbora koje imenuje Senat Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog) člana iz reda studenata Univerziteta
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 12.01.2017. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA 2016 2015 2014 2013 2012