KONKURS – NAUČNA I TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU BIH I R. SLOVENIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 08.04.2015. god.

 Ministarstvo civilnih poslova objavilo je Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017.godinu.


Tekst Konkursa i aplikacioni obrazac možete preuzeti na stranici FMON
http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_conte&ntview=article&id=1233:konkurs-nauna-i-tehnoloka-saradnja-izmeu-bih-i-r-slovenije-za-2016-i-2017-godinu&catid=40:sektor-za-nauku-i-tehnologije&Itemid=148


Ili na stranici MCP:
http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=5318&langTag=bs-BA

 

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti Uredu za pitanja NIR-a isključivo putem protokola, najkasnije do srijede, 10. 06. 2015. godine do 12.00 sati, kako bi iste blagovremeno proslijedili Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.


Tekst Konkursa


Aplikacioni obrazac

 

Napomena za institucije aplikante