OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 12.05.2017. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V L J U J E
Hidajet Klapić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:„Izgradnja modela statističke kontrole kvaliteta u funkciji unaprjeđenja proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine”u ponedjeljak 29.05.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 10,00 sati pred Komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Safet Kozarević, redovni profesor, predsjednik,
uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
2.Dr.sc. Senad Fazlović, redovni profesor, mentor i član,
uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
3.Dr.sc. Samira Fazlić, docent, član,
uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovana je dr.sc. Jasmina Okičić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADA


Osnovni cilj rada jeste ukazati na značaj primjene statističke kontrole kvaliteta i predložiti odgovarajući model za unaprjeđenje proizvodnih procesa u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine. Na bazi postavljenog cilja definisane su glavna i pomoćne hipoteze koje su u radu analizirane i testirane. Glavna hipoteza u radu glasi: „Statističkom kontrolom kvaliteta povećava se nivo efikasnosti proizvodnih procesa bosanskohercegovačkih preduzeća u prehrambenoj industriji“. Predmetni rad strukturiran je tako da, pored uvoda, zaključnih razmatranja, popisa korištene literature, priloga, te popisa slika i tabela, sadrži četiri dijela. Teorijsko - metodološka elaboracija predmeta istraživanja data je u prvom i drugom dijelu rada, treći dio odnosi se na prezentaciju metodologije istraživanja, dok su u četvrtom poglavlju prikazani rezultati empirijskog istraživanja primjene statističke kontrole kvaliteta u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine. Empirijsko istraživanje realizovano je na osnovu prikupljenih primarnih podataka, a obuhvatilo je tri stratuma i to: prehrambena preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Sprske i Brčko Distrikta. Kako bi se dali odgovori na postavljena istraživačka pitanja korišteni su različiti postupci i metode obrade podataka (analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, višestruka regresija i dr.). Prilikom analize podataka korištene su mjere deskriptivne i inferencijalne statistike, a dobiveni podaci su obrađeni u statističkom programskom paketu Statistical Package for the Social Science (SPSS) 20.0 for Windows.
Ključne riječi: statistička kontrola kvaliteta, kontrolne karte, efikasnost proizvodnih procesa, prehrambena industrija.