OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 30.05.2017. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Zuhdija Kešetović, dana 30.06.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 


«Definisanje uticajnih faktora pri optimizaciji geometrijskih parametara kamenoloma»,

 

 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Tihomir Knežiček, redovni profesor za užu naučnu oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Samir Nurić, redovni profesor za užu naučnu oblast „ Površinska eksploatacija mineralnih sirovina “, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr.sc. Radoje Pantović, redovni profesor na Katedri za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina, Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.


 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.