OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 21.02.2017. godine
 Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
O B J A V L J U J EEdis Kametović, dipl. kriminalista, javno će braniti  magistarski rad, pod naslovom:„Etiologija i fenomenologija prestupništva mladih na području Tuzlanskog kantona“u utorak  14.03.2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 10,00 sati
pred Komisijom u sastavu:


   
1.Dr. sc. Vedad Gurda, docent – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično pravna,
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2.Dr. sc. Borislav Petrović, redovni professor - mentor i član
Redovni professor za nastavne predmete Krivično pravo i Kriminologija,
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
3.Dr. sc. Nezir Pivić, docent – član,
Uža naučna oblast Krivično pravna,
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr sc. Dževad Mahmutović, docent za užu naučnu oblast “Krivično pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADAPredmet istraživanja ovog magistarskog rada čini etiologija i fenomenologija prestupništva mladih na području Tuzlanskog kantona. U prvom djelu rada prezentirana su najznačajnija teorijska učenja o uzrocima (etiologiji) te pojavnim oblicima (fenomenologiji) prestupništva sa posebnim osvrtom na prestupništvo mladih (maloljetnika). Također, analiziran je krivičnopravni položaj maloljetnih učinitelja krivičnih djela u domaćem maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu.
U drugom djelu magistarskog rada analizirani su određeni pokazatelji vezani za obim i strukturu prestupništva (kriminaliteta) maloljetnika u pojedinim državama iz okruženja (Srbija, Hrvatska, Slovenija) i Bosni i Hercegovini, kao i na području Tuzlanskog kantona u periodu 2007-2014. S tim u vezi, utvrđeno je kako u kriminalitetu maloljetnika preovladavaju krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv života i tijela. Pri tome, udio imovinskog kriminaliteta u sveukupnom kriminalitetu maloljetnika tokom svake posmatrane godine je iznosio preko 50%, a tokom pojedinih godina je dostizao i do 80%. Slični podaci bilježe se i na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini i državama iz okruženja. Dodatno, vrijedi istači kako među krivičnim djelima protiv imovine koja su maloljetnici počinili na području Tuzlanskog kantona preovladavaju teške krađe i krađe, a među krivičnim djelima protiv života i tijela teška tjelesna povreda i lahka tjelesna povreda.
Radi utvrđivanja uzroka kriminaliteta maloljetnika sprovedeno je istraživanje na uzorku od 100 predmeta maloljetnih učinitelja krivičnih djela koji su procesuirani pred nadležnim općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona. Rezultati istraživanja su pokazali kako su kod najvećeg broja maloljetnih učinitelja bile prisutne loše ili vrlo loše materijalne prilike u porodici te nezaposlenost oba roditelja kao ekonomsko-socijalni uzročnici prestupništva, dok su s druge strane u najmanjem broju slučajeva evidentirani određeni oblici socijalne patologije u porodici kao potencijalni uzročnici maloljetničke delinkvencije. S tim u vezi, zaključeno je kako bilo koje druge mjere na preveniranju ove antisocijalne pojave teško da mogu dati učinkovite rezultate dok se ne otklone  ekonomsko-socijalni uzročnici.

Ključne riječi: etiologija, fenomenologija, maloljetnici, maloljetnička delinkvencija.