OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 13.6.2017. god.
 


O B J A V L J U J ENermin Kadrić, dipl.inž.geologije, javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:

 

„Geotehnički uslovi sredine kao uticajni faktor na projektovanje dijela autoceste Tuzla-Žepče“,

 

dana 13.07.2017. godine sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Adnan Ibrahimović, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika',
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Kenan Mandžić, vanredni profesor, uža naučna obalst 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika', mnetor/član,
RGGF Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Enver Mandžić, profesor emeritus, uže naučne obalsti 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika i Inženjersko-geološke discipline,
RGGF Univerziteta u Tuzli.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADA


U ovom radu prikazana su provedena istraživanja na trasi autoceste  Tuzla-Žepče, dionica Tuzla – Banovići. Nakon provedenih istraživanja izvršena je analiza uticaja geotehničkih karakteristika terena, u zoni planirane trase autoceste, na izbor i način izrade geotehničkih objekta sa aspekta njihove interakcije sa podlogom.
Geološka i geotehnička istraživanja na autocesti Tuzla-Žepče, dionica Tuzla – Banovići, izvršena su u periodu proljeće – zima 2014 godine na nivou idejnog projekta. Duž razmatrane trase puta izdvojene su geološke tvorevine od jurske do kvartarne starosti.
Na ispitivanom terenu, dionica Tuzla-Banovići izbušeno je 48 istražnih bušotina ukupne dubine 703,5 metara, u svakoj bušotini ispitivana je relativna zbijenost tla standardnim penetracionim testom (SPT). Izvedeno je 25 istražnih raskopa, dubine do 3,0 metra, 24 istražna rada (DPSH), 4 opita (CPT), dok su na 210 uzoraka izvršena laboratorijska geomehanička ispitivanja.
Tokom istražnog bušenja kartirana su nabušena jezgra istražnih bušotina i šira zona oko buduće autoceste u dužini od 53,845 km.
Na osnovu rezultata istraživanja urađeni su geotehnički modeli terena sa preporučenim mjerodavnim fizičko-mehaničkim parametrima za proračune.
Na bazi izvedenih istražnih radova, geološkog kartiranja, geomehaničkog laboratorijskog ispitivanja i dobivenog geotehničkog modela terena data su i obrađena tehnička za geotehničke konstrukcije na trasi.

Ključne riječi: inženjerskogeološka istraživanja, geomehanička ispitivanja, fizičko – mehanički parametri, geotehnički model terena.