OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.01.2018. godine

 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Jasmina Kabil, dana 23.02.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 


„Uticaj logopedskog tretmana na karakteristike glasa u pacijenata sa benignim lezijama glasnica“pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik;
2. Dr.sc. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor/član,
3. Dr.sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor  za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.   
Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.