OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 25.01.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Jusufović dr Rasim, dana 04.03.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Analiza troškova efikasnosti peginterferona ALFA-2A u poređenju sa peginterferonom ALFA-2B
kod pacijenata oboljelih od hroničnog hepatitisa C»
,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Mensura Aščerić, redovni profesor za nastavni predmet „Farmakologija i toksikologija",
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Akademik, dr. sc. Enver Zerem, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina",
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Fiziologija",
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.