OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 


O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Junuzović Nedim, bachelor inžinjer mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:

 

„Razvoj mehatroničkog sistema oblikovanja kartonske ambalaže“,pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Bahrudin Šarić, vanredni professor, uža naučna oblast "Mehatronički sistemi”
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Elvedin Trakić docent, uža naučna oblast “Mehatronički sistemi”
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor član;
3. dr.sc. Almir Osmanović docent,  uža naučna oblast “Mehatronički inžinjering”
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Salko Ćosić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšte mašinstvo“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 29.04.2017.godine, u 11 sati na Mašinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


REZIME RADA


Kandidat provedenim istraživanjima vezanim za razvoj mehatroničkog sistema oblikovanja kartonske ambalaže je na adekvatan način analizirao postojeći sistem, dao koncept mehaničkog dizajna pojedinih ugradbenih modula, s ciljem postizanja zahtjevanih uslova proizvodnje.

Također, za trenutno korišteni mehanički sistem oblikovanja ambalaže, kandidat je izvršio izbor odgovarajućih senzora i aktuatora koji zadovoljavaju kriterije integraciju kako za mehanički sistem oblikovanja tako i u smislu osiguranja potrebne brzine i preciznosti.

 Integracijom mehatroničkih modula “aplikatora trake“ na postojeći menanički sistem, ostvarene su dodatne mogućnosti preciznog vođenje sistema te povećan je stepen automatizacije.

Iskustva stečena pri integraciji elektro-mehaničkih komponenti, senzorike, aktorike te upravljačkih komponenti, jasno prikazuju primjenu koncepta mehatroničkog pristupa dizajnu/redizajnu sistema.

Osim toga, rezulati ovog završnog magistrskog rada su prvenstveno značajni sa aspekta mogućnosti inoviranja postojećeg sistema, povećanja produktivnosti te koncepta integracije elemenata sistema koji osiguravaju kvalitet tehnološkog procesa oblikovanja kartonske ambalaže.

Dakle, može se zaključiti da je kandidat s pravom idejom te pravilnim izborom mehaničkog dizajna i dizajna sistema upravljanja izgradio mehatronički sistem koji je zadovoljio postavljene uslove u automatskom procesu oblikovanja kartonske ambalaže.

Realizacijom istraživačkih aktivnosti, te prezentiranim zaključcima kandidat je dokazao postavljene hipoteze završnog magistarskog rada